公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Home Visit

Tungkol sa Home Visit

Ang Home Visit ay nagbibigay sa mga dayuhang dumadayo ng Hiroshima ng oportunidad na bumisita sa tahanang Hapon. Ito ay isang sistemang itinataguyod ang international exchange sa pangmamamayang antas at nilalayong palalimin pa ang internasyonal na pang-unawa sa pamamagitan ng pagpaparanas ng pang-araw-araw na pamumuhay sa tahanang Hapon.

Ang pagbisita ay tumatagal ng 2 hanggang 3 oras (Hindi kasama ang oras para sa tanghalian at hapunan). Madalas na hindi kasama ang pagkain. Hindi rin maaring magpalipas ng gabi.

Nais kong sumali sa Home Visit (Para sa mga Dayuhan)

Mangyaring personal na mag-apply sa International Exchange Lounge nang hindi kukulangin sa isang araw bago ang ninanais na araw ng Home Visit.

Hindi tatanggapin ang aplikasyong gamit ang sulat, telepono o e-mail. Mangyaring magdala ng ID (pasaporte, atbp.) kapag nag-apply.

Matapos punan ang application form, hahanap ng host family ayon sa iyong kahilingan.

Nais naming maging pamilyang tatanggap ng Home Visit (Host Family)

Punan ang kinakailangang registration form at ipasa sa International Exchange Lounge.
Pagpapasyahan ang rehistrasyon matapos surrin ang mga dokumento. Maari ring i-download ang application form ng pagrehistro mula sa website ng International Relations and Cooperation Division.

Tumatagal ang panahon ng rehistrasyon ng isang taon, mula Abril hanggang Marso ng susunod na taon, at awtomatikong mare-renew tuwing Abril.
Gayunpaman, kakanselahin ang rehistrasyon sa oras na maganap ang mga sumusunod:

(1)Kung may request mula sa nakarehistrong pamilya ng pag-kansela ng rehistrasyon
(2)Kung naging imposible ang pag-contact
(3)Kung may nagawang bagay na itinuturing na hindi angkop sa isang boluntaryo

*I-click ito para sa mga detalye.

Top