公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Lugar ng pamumuhay

  1. Paraan ng pagtapon ng basura
  2. Wastong Paraan ng Pagtatapon ng Basura mula sa Tahanan
  3. Tubig, Sistema sa Paagusan, Elektrisidad at Gas
  4. Tirahan
  5. Tanggapan ng Koreo o Post opis

1  Paraan ng pagtapon ng basura

Ang mga nasusunog na basura mula sa bahay ay hinihiwalay sa 8 klase. ①nasusunog na basura, ②plastik na bote, ③plastik na maaaring i-recycle (Plastik na pambalot ng lalagyan o container) , ④ at iba pang klaseng plastik na itatapon maliban sa mga puwede pang mapakinabangang muli, ⑤di nasusunog na basura, ⑥niri-recycle na basura ⑦basurang mapanganib sa kalusugan, at ⑧malalaking basura

※ Paghiwalayin ang mga basura sa walong klase at itapon sa itinalagang lugar sa inyong distrito hanggang 8:30 ng umaga.

 ※ Ang paraan ng paghihiwalay ng basura ay nakasulat sa aklat na [Wastong Pagtatapon ng basura sa mula bahay]. Maaari nyo rin itong mabasa sa homepage ng lungsod ng Hiroshima.
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1550987043357/index.html

※ Kung kayo’y may malaking ibabasurang gamit, ito ay kinokolekta pinto sa pinto at ito ay may bayad. Mangyaring mag apply sa pamamagitan ng pagtawag o mag-fax sa Large-sized Garbage Reception Center sa Telepono 082-544-5300 o FAX 082-544-5301 tatlong araw bago ang nakatakdang araw ng pangongolekta ng malaking basura sa inyong lugar. (Ang operator ng telepono ay sa wikang hapon lamang).

Kung nais nyo namang mag apply sa homepage ng lungsod ng hiroshima, (http://www.ogatagomi.kankyo.city.hiroshima.jp/) makipag-ugnayan sa hindi kumulang sa limang araw bago ang araw ng koleksiyon (magbilang ng tatlong araw hanggang limang araw, hindi kasama sa pagbibilang ang mga araw ng pahinga o pista opisyal).

2  Wastong Paraan ng Pagtatapon ng Basura mula sa Tahanan

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1550987043357/index.html

3  Tubig, Sistema sa Paagusan, Elektrisidad at Gas

Tubig

Ang tanggapan ng Lungsod ng Hiroshima ang nagbibigay ng serbisyo ng tubig.
Kailangan ang palugit na 3~4 araw kung nais ninyong magsimula ang serbisyo ng tubig at sa panahon na gusto ninyong itigil ito, ipagbigay alam ito sa Moving Customer Reception Center sa numerong (telepono: 082-511-5959 o fax: 082-228-8861).

※Maari ninyong malaman ang halaga ng inyong babayaran para sa serbisyo ng tubig sa mga opisina.

Sa distrito na may malaking paagusan, may karagdagang bayarin ang sisingilin bukod sa tubig na nagamit.

※Para sa mga katanungan tungkol sa mga kailangang bayaran para sa paagusan, tumawag sa sangay na nangangasiwa ng paagusan sa lungsod ng Hiroshima (Telepono: 082-241-8258)

Elektrisidad

Kung kayo ay magpapakabit ng kuryente dahil kayo ay bagong lipat o magpapaputol ng kuryente dahil maglilipat ng bahay o kaya naman naputulan ng kuryente, makipag-ugnayan lamang sa Chugoku Electric Power Co., Inc.

The Chugoku Electric Power Co., Inc.

Kung kayo ay magpapakabit o magpapaputol ng kuryente, kontakin lamang ang mga nasa ibaba:

○Naka Ward, Higashi Ward, Minami Ward, Nishi Ward
 Tel: 0120-297-510 Hiroshima Energy Sales Center(2-42 Takeya-cho, Naka-ku)

○Aki Ward
 Tel: Tel: 0120-525-079 Hiroshima Energy Sales Center(2-42 Takeya-cho, Naka-ku)

○Asaminami Ward, Asakita Ward
 Tel: 0120-516-830 Hiroshima-kita Energy Sales Center(25-28 Midorii 1-chome, Asaminami-ku)

○Saeki Ward
 Tel: 0120-517-270 Hatsukaichi Energy Sales Center(5-12 Kushido 6-chome, Hatsukaichi city)

Naputulan o black-out

○Naka Ward, Higashi Ward, Minami Ward, Nishi Ward
 Tel: 0120-748-510 Hiroshima Branch Office(2-42 Takeya-cho, Naka-ku)

○Aki Ward
 Tel: 0120-525-089 Yano Branch Office(3-21 Yano-shin-machi 2-chome, Aki-ku)

○Asaminami Ward, Asakita Ward
 Tel: 0120-516-850 Hiroshima Kita Branch Office(25-28 Midorii 1-chome, Asaminami-ku)

○Saeki Ward
 Tel: 0120-517-370 Hatsukaichi Branch Office(5-12 Kushido 6-chome, Hatsukaichi city)

※Kung may iba pang kumpanya ng kuryente maliban sa Chugoku Electric Power, mangyaring makipag ugnayan sa bawat kumpanyang ito.

Gas

Sa pagpapakabit at sa pagpatigil ng gas, tumawag sa tanggapan ng Hiroshima Gas Co., Inc. Kung nais gumamit ng gas mula sa ibang kumpanya, mangyaring makipag ugnayan sa bawat kumpanyang ito. Kung nais gumamit ng propane gas, magtanong lang sa may ari ng bahay kung saan ito nabibili.

Hiroshima Gas Co., Ltd.

○Hiroshima Gas Head Office(2-7-1 Minami-machi, Minami-ku)
 May mga tagasalin sa wikang English, Chinese, Koreano, Portugal, Espanyol, Vietnam at  Thai.
 Tel:  0570-002-888 o 082-251-2176 【5/Enero/2021~】

※Sa araw ng pagpunta nila sa inyong bahay, puwedeng gumamit ng mobile phone at ang Hiroshima gas ay may tagasalin sa mga wikang nabanggit sa itaas.

4  Tirahan

Sa mga naghahanap ng tirahan

Sa paghahanap ng matitirahan, karaniwan ang pakikipag-ugnayan sa isang Real Estate Agent. Sa mga dayuhang estudyante na nasa unibersidad, ang paaralan ay nagbibigay rin ng mga impormasyon tungkol dito.
Tungkol sa pag-upa ng bahay, Karaniwan ay kailangang pumirma sa kontrata ang HOSHONIN o Guarantor. Karaniwang kasama sa kontrata ang REI KIN (Key Money) at SHIKI KIN (deposito sa pag-upa) na siyang ipinatutupad na sistema dito. Para sa mga detalye, magtanong lamang sa Real Estate Agent o sa inyong unibersidad.

Pampublikong paupahang bahay

●Pabahay ng Munisipyo

① Mga residente na nakapagpatala sa syudad ng Hiroshima at mga kasalukuyang nakatira sa syudad ng Hiroshima.

② Mga nagtatrabaho sa siyudad ng Hiroshima, matapos makumpleto ang mga kailangang dokumento na magpapatunay ng bilang ng mga kasama sa bahay, halaga ng kita at iba pa, ay maaaring mag-aplay para sa pabahay ng munisipyo.

Tinatanggap ang mga aplikasyon (apat na beses sa isang taon, tuwing Pebrero, Mayo, Agosto at Nobyembre) matapos makipag-ugnayan at magbigay ng papeles sa Building Division ng bawat ward office.

Pribadong Paupahang Bahay na sumusuporta para sa mga mamamayang Dayuhan

●Ang pamahalaan ng prepektura ng Hiroshima ay nagbibigay ng maaasahang suporta sa pabahay.

Ito ay isang proyekto na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pribadong paupahang pabahay para sa mga tao na madalas na nagkakaproblema sa paghahanap ng pabahay, sinusuportahan din nito ang mga dayuhan (mga taong nais makitipid sa pabahay).

Maari mong tignan ang Safety Housing Information System na nag papaupa kahit sa mga dayuhang mamayan (http://db.anshin-kyoju.jp/guest/index.php)   (Ito ay pabahay ng Hiroshima Prefecture na sa [Jutaku SN]) lamang napapaloob).

5  Tanggapan ng Koreo o Post opis

Sa tanggapan ng Koreo, bukod sa koreo, ito ay nagbibigay rin ng serbisyo sa pag-iimpok, may kaugnayan sa negosyo at Seguro.

Kung lilipat ng tirahan, pumunta lang sa Post Opis at ipasa ang TEN-ITODOKE at ang lahat ng sulat na may address ng lumang tirahan ay makararating sa bago ninyong tirahan.

※ para sa wikang Ingles    tumawag sa telepono 0570-046-111
Mula Lunes – Biyernes  8:00 – 21:00.  Sabado, Linggo at Piyesta opisyal: 9:00 – 21:00
Wikang Ingles ay maaaring gamitin.

※Ang homepage ng post opis sa Ingles ay: http://www.post.japanpost.jp/index_en.html