公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Buwis

Buwis sa bansang Hapon

Ang buwis sa bansang Hapon, kasama dito ang tinatawag na nasyonal buwis na kinokolekta ng gobyerno ng nasyonal buwis at ang lokal na buwis ay kinokolekta ng prepektura at gobyerno ng munisipal.

National Tax: Income tax, corporate tax, inheritance tax, consumption tax, atbp.

Local Taxes
● Prefectural Taxes: Prefectural resident tax, automobile tax, local consumption tax, atbp.
Municipal Taxes: Municipal resident tax, property tax, light vehicle tax, atbp.
※Para sa mga katanungan tungkol sa national tax at Prefectural Tax, makipag-ugnayan sa National Tax Agency o sa prefectural taxation office.

Buwisng kita

1. Tungkol sa Buwis ng Kita

Ang mga may pinagkukunan ng kita, tulad ng mga suweldo, ay kinakailangang magbayad ng buwis sa kita. Ang halagang babayaran ay tinutukoy ng halaga ng kita na natanggap sa loob ng isang taon sa pagitan ng Enero 1 at Disyembre 31

2. Paano magbayad ng income tax

Sistema ng withholding tax

Binabayad ito buwan-buwan ng kumpanya atbp. (Tinatawag na withholding tax ang paraan ng pagbabayad na ito).

● Kinakaltas ang buwis mula sa iyong suweldo para sa bayad.

● Kinakalkula tuwing Disyembre para malaman kung nasobrahan o nagkulang ang buwis na binayad mula Enero hanggang Nobyembre (tinatawag itong year-end adjustment). Kung sumobra ito, ibabalik ang buwis sa iyong sweldo sa Disyembre.

Mag-file ng Tax Return

Kung wala kang withholding tax o year-end adjustment mula sa kumpanya, kusang isumite ang iyong mga dokumento. (Tinatawag itong final tax return).

● Mag-file ng Tax Return Isusumite ang mga dokumento sa tax office ng ward kung saan nakatira sa pagitan ng Pebrero 16 hanggang Marso 15 ng taong sumunod sa taon kung kailan nagtrabaho.

● Binabayad ito sa pamamagitan ng convenience store, bangko, post office, internet atbp.

Resident tax (Individual Municipal Resident tax at Prefectural Resident Tax)

Tungkol sa resident tax

Ang Individual Municipal Resident tax (Shiminzei) at Prefectural Resident Tax (Kenminzei) ay tinatawag na Resident Tax at ito ay binabayaran ng sabay.

Individual Municipal Resident tax  + Individual Prefectural Resident tax  =  Resident Tax

Ang Resident Tax ay binabayaran ng lahat na may tirahan sa Japan mula sa unang araw ng Enero sa naturang taon at kumita ng sahod noong nakaraang taon. Ang halaga ng Resident Tax ay nakabase sa flat rate at rate mula sa halaga ng kita noong nakaraang taon.

Resident Tax  =  Flat rate  +  Rate base sa halaga ng kita

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang website ng Hiroshima City (https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/199970.html) o makipag-ugnayan sa tagapangasiwa ng Municipal Resident Tax Sectionat tax office sa inyong ward.

Pagbabayad ng buwis

Ang inyong employer ay nagbabawas ng buwis mula sa inyong sahod at ito ay ibinabayad sa City (Special Collection (Tokubetsu Chōshu) Maaari ding magbayad na pansarili (Ordinary Collection) (Futsū Chōshū) Ang lungsod ay magpapadala ng notipikasyan kung magbabayad ng pansarili. Basahin ang notipikasyon at magbayad ng buwis sa takdang oras sa pamamagitan ng convenience store, bangko, post office atbp. Gayundin, maaari ring magbayad ng municipal resident tax gamit ang credit card o payment app sa smartphone sa pamamagitan ng internet.

 Kung hindi magbayad ng tax, ano ang mangyayari?

Kung hindi kayo nakakabayad ng tax ayon sa takdang oras, kayo ay pagbabayarin ng tax hindi lamang sa halagang dapat bayaran kundi pati na rin ang late payment charges. Ang Lungsod ay maaari ring magsagawa ng mga paglilitis laban sa inyo para sa pagbawi ng hindi bayad na mga buwis sa pamamagitan ng pagsamsam ng mga ari-arian, pati ang inyong suweldo. Bayaran ang inyong mga buwis sa takdang oras upang maiwasan ito.
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang Hiroshima City homepage (https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/18862.html)(English site), o makipag-ugnayan sa Collections Division sa inyong ward.

📝 Income Tax Convention

Kung ang inyong bansa ay may bahagi ng Income Tax Convention kasama ang Japan at kayo ay
● estudyante
● vocational trainee (training sa kumpanya)
Maaari kang maging libre sa income tax at/o resident tax. Kailangang masunod ilang kundisyon para maging libre, at kailangang mag-sumite ng aplikasyon na magkahiwalay sa income tax at resident tax. Hindi maaaring malibre sa resident tax kung nagsumite lamag sa income tax exemption.  Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan sa Municipal Resident tax Section sa inyong munisipyo.

Automobile Tax / Light Motor Vehicle Tax

1. Rate para sa environmental performance

● Kapag bumili ng sasakyan, madalas itong binabayad kasabay ng sasakyan sa dealer kung saan mo binili ang sasakyan.

● Ang halagang babayarin ay batay sa uri atbp. ng biniling sasakyan.

2. Rate ayon sa klasipikasyon

● Binabayad ito ng mga taong nagmamay-ari ng sariling sasakyan sa Abril 1 ng bawat taon.

● Para sa mga sasakyan na may engine displacement na higit sa 660 cc, magbabayad ng “automobile tax classification rate.” Para sa mga sasakyan na 660 cc pababa, magbabayad ng “light motor vehicle tax classification rate.”

● Sa pagitan ng Abril hanggang bandang Mayo, magpapadala sa iyo ang siyudad o prepektura ng Hiroshima ng liham kung saan nakasulat ang halagang kailangan mong bayaran. Ang babayarang halaga ay batay sa klasipikasyon atbp. ng iyong sasakyan.

● Magbayad sa pamamagitan ng convenience store, bangko, internet, post office atbp. (bago ang takdang araw na nakasulat sa liham).

● Maaari ring magbayad gamit ang credit card o payment app sa smartphone sa pamamagitan ng internet.

Top