公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Buwis

Buwis sa bansang Hapon

Ang buwis sa bansang Hapon, kasama dito ang tinatawag na nasyonal buwis na kinokolekta ng gobyerno ng nasyonal buwis at ang lokal na buwis ay kinokolekta ng prepektura at gobyerno ng munisipal.

🔸 National Tax: Income tax, corporate tax, inheritance tax, consumption tax, atbp.

🔸 Local Taxes
 ● Prefectural Taxes: Prefectural resident tax, automobile tax, local consumption tax, atbp.
 ● Municipal Taxes: Municipal resident tax, property tax, light vehicle tax, atbp.
※Para sa mga katanungan tungkol sa national tax at Prefectural Tax, makipag-ugnayan sa National Tax Agency o sa prefectural taxation office.

Resident tax (Individual Municipal Resident tax at Prefectural Resident Tax)

Ang Individual Municipal Resident tax (Shiminzei) at Prefectural Resident Tax (Kenminzei) ay tinatawag na Resident Tax at ito ay binabayaran ng sabay.

 Individual Municipal Resident tax  + Individual Prefectural Resident tax  =  Resident Tax

Ang Resident Tax ay binabayaran ng lahat na may tirahan sa Japan mula sa unang araw ng Enero sa naturang taon at kumita ng sahod noong nakaraang taon. Ang halaga ng Resident Tax ay nakabase sa flat rate at rate mula sa halaga ng kita noong nakaraang taon.

 Resident Tax  =  Flat rate  +  Rate base sa halaga ng kita

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang website ng Hiroshima City (https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/199970.html) o makipag-ugnayan sa Municipal Resident Tax Section ng tax office sa inyong ward.

📝 Income Tax Convention

Kung ang inyong bansa ay may bahagi ng Income Tax Convention kasama ang Japan at kayo ay

● estudyante
● vocational trainee (training sa kumpanya)
Maaari kang maging libre sa income tax at/o resident tax. Kailangang masunod ilang kundisyon para maging libre, at kailangang mag-sumite ng aplikasyon na magkahiwalay sa income tax at resident tax. Hindi maaaring malibre sa resident tax kung nagsumite lamag sa income tax exemption.  Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan sa Municipal Resident tax Section sa inyong munisipyo.

Pagbabayad ng buwis

Ang inyong employer ay nagbabawas ng buwis mula sa inyong sahod at ito ay ibinabayad sa City (Special Collection (Tokubetsu Choshu) Maaari ding magbayad na pansarili (Ordinary Collection) (Futsu Choshu) Ang lungsod ay magpapadala ng notipikasyan kung magbabayad ng pansarili. Basahin ang notipikasyon at magbayad ng buwis sa takdang oras.

 Kung hindi magbayad ng tax, ano ang mangyayari?

Kung hindi kayo nakakabayad ng tax ayon sa takdang oras, kayo ay pagbabayarin ng tax hindi lamang sa halagang dapat bayaran kundi pati na rin ang late payment charges. Ang Lungsod ay maaari ring magsagawa ng mga paglilitis laban sa inyo para sa pagbawi ng hindi bayad na mga buwis sa pamamagitan ng pagsamsam ng mga ari-arian, pati ang inyong suweldo. Bayaran ang inyong mga buwis sa takdang oras upang maiwasan ito.
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang Hiroshima City homepage (https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/18862.html)(English site), o makipag-ugnayan sa Collections Division sa inyong ward.

Top