公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Buwis

Buwis sa bansang Hapon

Sa bansang Hapon ang buwis ay ipinapataw ng pamahalaan bilang National Tax at Local Tax (sa prepektural at sa lungsod). Mayroong iba’t ibang uri ng buwis tulad ng national tax, income tax, corporate tax, inheritance tax, consumers’ tax at iba pa.) Ang Local Tax sa prepektural at lungsod ay ipinapataw bilang prefectural tax, car tax, local consumption tax at iba pa, habang ang Local Tax sa munisipalidad ay ipinapataw bilang citizen’s tax, real estate tax, light vehicle tax at iba pa.)

※Makipag ugnayan sa Tanggapan ng National tax  o sa Tanggapan ng Prefectural Tax.

Municipal residence tax at Prefectural residence tax ng bawat indibidwal

Ang klase ng Local Tax na ipinapataw sa mga indibidwal na naninirahan sa lungsod ng Hiroshima ay ang municipal residence tax at ang prefectural residence tax. Ang dalawang uri ng buwis na ito ay magkasamang pinapataw at kinokolekta. Ang mga ito (JŪMINZEI o residence tax ang tawag sa pinagsamang municipal residence tax at prefectural residence tax) ay base sa Uniform Tax Assessment o KINTOWARI, at sa Income Rate o SHOTOKUWARI nakabase ang buwis na ipinapataw sa halaga ng kita ng isang indibidwal sa nakaraang taon.

Bukod dito ,ang mga residente na galing na may kontrata na napapailalim sa Income Tax Convention o mag-aaral ng vocational ay maaaring hindi mapatawan ng income tax o ng residence tax.Dapat mag-ingat na maaaring mapatawan ng residence tax sa pag-aaply ng exemption sa income tax

Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa tanggapan ng buwis (Taxation Division) ng lunsod na inyong kinauugyan.