公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Mga Pagproseso

 1. Sistema para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan
 2. Pagpaparehistro sa Munisipyo (bilang naninirahan sa lugar, registration ng pamilya, pag mag-lilipa ng bahay, pag ikakasal, panganganak at pagnamatay at iba pa.)

1 Sistema para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan

Sistema ng pamamahala ng paninirahan

Ang mga dayuhang naninirahan sa Japan na nabigyan ng mid- to long-term resident status (ang mga binigyang pahintulot na manirahan sa Japan at manatili dito sa higit na tatlong (3) buwan).

Pagbibigay ng (Issue of) Resident Card

 • Ang Residential Card ay iniisyu upang baguhin ang katayuan ng paninirahan, pahintulot upang mai-renew ang panahon ng pananatili. Nakapaloob dito ang pangalan, petsa ng kapanganakan, lugar ng tirahan, nasyonalidad,bukod sa mga iyan, nakakabit rin ang larawan ng nag ma-may ari nito.

Alituntunin tungkol sa ResidentStatus (Sumangguni sa Regional Immigration Offices)

 • Kung magpapalit ng pangalan, nasyonalidada /rehiyon, at iba pang bagay
  Kung magpapalitan ng iyong apeliyido, nasyonalidad/rehiyon dahil sa kasal o magpapalit ng araw ng kapanganakan, kasarian at iba pa, kailangang ipagbigay-alam sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng nasabing pagpapalit sa pamamagitan ng pagpapakita ng pasaporte, Resident Card, sariling larawan, at iba pang angkop na dokumento na magpapatunay sa pagbabago.
 • Kung ang Resident Card ay nawala o sobrang madumi na
  Kung nawala o sobrang dumi na ng inyong resident card kailangang humiling muli ng bagong Card.sa opisina ng imigrasyon sa pamamagitan ng pag aaply para dito.
  ※Kung naiwala mo ang iyong pasaporte, kailangan ipag bigay alam mo ito sa pulisya (Report of Lost and Found).Pagkatapos ay pumunta ka sa embahada o konsulado ng iyong sariling bansa at mag pa-re-issue ng bagong pasaporte.Sa oras na yan, kakailanganin mo ang numero ng naiulat na report sa Lost and Found.
 • Kung magbago ang itinalaga sa iyong aktibidades o magwakas ang iyong panahon ng pananatili
  Kung ang Resident Status o tinalaga sa iyong aktibidades ay magbago o magwakas ang iyong panahon ng pananatili, kailangang mag apply ng panibagong katatayuan sa pananatili sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong pasaporte, Resident Card, sariling larawan, at mga kinakailangang dokumento sa address na ito.

Hiroshima Regional Immigration Bureau
2-31 Kami-hatchobori, Naka-ku, Hiroshima City         Tel.  082-221-4412
※ Ang mga pamamaraan para sa paninirahan ay ginagawa sa munisipalidad ng inyong purok.

Ang sistema para sa Special Permanent Residents Status

Ang sistema para sa mga Special Permanent Residents Status ay naiiba sa Residency Management System.

Paglathala ng (Issue of) Special Permanent Resident Certificate

Ang Special Permanent Resident Certificate ay ibibigay sa mga espesyal na permanent residents

 • Kung meron kang Alien Registration Certificate, pumunta sa Special Permanent Resident section kinabukasan upang magpalit ng Special Permanent Certificate.
  ・ Ang mga tao na ang petsa ng panahon ng aplikasyon ng kumpirmasyon para sa Alien Registration Certificate ay pagkatapos ng Hulyo 9, 2015 →  hanggang sa petsa ng
  ・ araw ng pagpapalit → wala pang 16 taong gulang → ika-16 taong gulang na kaarawan.
 • Napapaloob sa special permanent resident ang pangalan, kaarawan, tirahan, nasyonalidad, rehiyon, expiration date nito at ang litrato ng may-ari ng sertipiko.

Alintuntunin para sa mga special permanent residents(Sumangguni sa inyong munisipyo sa pamamaraan)

 • Kung magpapalit ng pangalan, nationality/region, at iba pang bagay
  Kung magbabago ng apelyido, nasyonalidad/rehiyon dahil sa kasal o magbabago ng araw ng kapanganakan, kasarian at iba pa, kailangang ipagbigay-alam sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng nasabing pagbabago sa pamamagitan ng pagpapakita ng pasaporte (kung may  pasaporte), Resident Card, sariling larawan, at iba pang angkop na dokumento na magpapatunay sa anumang pagbabago.
 • Kung ang iyong Special Permanent Resident Certificate ay magwakas
  Kung ang iyong Special Permanent Resident Certificate ay magwakas, kailangang humiling ng Extension ng iyong Certificate sa pamamagitan ng pag-sumite ng iyong pasaporte (kung meron), Special Permanent Resident Certificate, at sariling larawan bago ng expiration date.
 • Kung ang Special Permanent Resident Certificate ay mawala o nasira at hindi na maaring gamitin
  Kung ang Special Permanent Resident Certificate ay nawala, ninakaw o nasira at hindi na puwedeng gamitin, kailangang humiling muli ng ng bagong Certificate sa inyong munisipyo.
  ※Para sa mga bagay na may kaugnayan sa inyong paninirahan, sumangguni tungkol sa pamamaraan sa inyong munisipyo.

Ang Special Re-entry Permit System

Kapag ang isang dayuhan na may wastong pasaporte at resident card ay umalis sa bansa, dapat na siya ay muling pumasok sa bansa sa loob ng isang taon pagkatapos umalis sa bansa at magkaroon ng isang wastong pasaporte at espesyal na permanenteng sertipiko ng residente. Kung ang isang espesyal na permanenteng residente ay nagnanais na umalis sa bansa sa loob ng dalawang taon pagkatapos ng pag-alis, hindi na siya kakailanganing makakuha ng permit sa muling pagpasok.

Pagtatanong (Inquiry)

Para sa mas maraming detalye tungkol sa Residency Management System at sa System for Special Permanent Residents, maaring sumangguni sa Foreign Resident General Information Center.

※ Foreign Resident General Information Center 
Bukas mula : Lunes – Biyernes  8:30-17:15
Sarado tuwing : Sabado, Linggo, special holidays, at Disyembre 29 – Enero 3.
TEL. 0570-013904  (mula sa IP phone, PHS o ibang bansa 03-5796-7112)

2 Pagpaparehistro sa Munisipyo (bilang naninirahan sa lugar, registration ng pamilya, pag mag-lilipa ng bahay, pag ikakasal, panganganak at pagnamatay at iba pa.)

Pamamaraan para sa pagpaparehistro bilang maninirahan

Kauna-unahang pagpaparehistro para sa mga mid- to long-term residents na bagong dating sa Japan.

 • Dayuhan na ang Resident Card ay natanggap noong pagdatingsa Japan
  Dapat ay ipagbigay alam sa munisipyo ang iyong tirahan sa loob ng 14 na araw matapos makahanap ng bahay na tutuluyan. Ipakita ang Resident Card para sa mga gagawin nilang pamamaraan.
 • Sa pagpasok sa Japan, ang pasaporte ay matatatakan (stamp) na nagsasabing ikaw ay mabibigyan ng Resident Card sa mga susunod na araw.
  Dapat ay ipagbigay alam sa munisipyo ang iyong tirahan sa loob ng 14 na araw matapos makahanap ng bahay na tutuluyan. Ipakita ang pasaporte para sa mga gagawin nilang pamamaraan.

Pagbibigay alam ng paglipat ng tirahan

 •  Kung lilipat ng tirahan sa ibang lungsod mula sa Lungsod ng Hiroshima
  Kung lilipat mula sa Lungsod ng Hiroshima, kailangang mag-submit ng Notification of Moving-out sa dati mong kinauugnayang munisipyo at pagkatapos ay makakatanggap ka ng Moving-out Certificate. Pagkatapos ng paglipat, kailangang dalhin ang lahat ng Resident Cards o ang mga Special Permanent Resident Certificates ng buong pamilya (household) at ipakita ang Moving-out Certificate sa munisipyo ng bago mong tirahan sa loob ng 14 na araw.
 • Kung lilipat ng tirahan sa loob ng Lungsod ng Hiroshima.
  Kung lilipat ng tirahan sa loob ng Lungsod ng Hiroshima, kailangang dalhin ang mga Resident Cards o Special Resident Certificates ng lahat ng miyembro ng iyong pamilya sa munisipyo para ipagbigay-alam sa kanila ang paglipat ng tirahan. (Sa kasong ito, kailangang pumunta sa dati o bagong munisipyong inyong kinauugnayan)

※Tandaan:

Kailangang siguraduhing dalhin lahat ng mga Resident Cards o Special Resident Certificates sa angkop na munisipalidad kung ipagbibigay alam ang pagpapalit ng tirahan; kung hindi, ang pagpapatala ng bagong tirahan ay hindi puwedeng gawin at kakailanganing bumalik na naman sa munisipyo sa ibang araw.

Paglathala ng (Issue of ) Certificate of Residence

 •  Ang resident certificate card ay ibinibigay lamang sa mga mid- to long-term residents at special permanent residents na mayroon nang tirahan (Hindi kasali rito ang mga short-term na kagaya ng mga turista.) Ang Certificate of Residence ay ibinibigay sa lahat ng mga tahanan, maging Hapon o banyaga man at ito ang nagsisilbi bilang Basic Resident Registration.
  Kaya lahat ng mga dayuhan ay puwedeng makakuha ng kopya ng kanilang Certificate of Residence. Para makahingi ng Certificate of Residence, pumunta sa munisipyong inyong nasasakupan.(Puwede kang humingi sa alin mang munisipyo kung saan ka nakaugnay sa Lungsod ng Hiroshima).
 • Abiso tungkol sa Individual Numero ( My Number)
  Ang individual numero o My Number ay binubuo ng 12 numero nakalaan sa isang residente ng Lungsod ng Hiroshima ito ay ipapadala sa pinuno ng sambahay sa pamamagitan ng registered mail. And individual number ay kailangan sa mga administratidong pamamaraan katulad ng  tungkol sa buwis, serbisyong pangkalusugan, mga pangkapakanang bagay at seguro sa hanapbuhay kaya dapat itong pag-ingatan.

Paglathala ng (Issue of) Individual na Numero (My Number)

Ang Individual na numero o My Number ay isang plastic card na may larawan ng mukha ng may ari kung saan nakalista ang pangalan (karaniwang pangalan), petsa ng kapanganakan, kasarian, address, at ang mismong numero. Nag-i-isyu ang seksyon ng mamamayan ng Munisipyo kung saan ka nakaugnay. Ang paunang pag i-issue ay walang bayad.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa individual na numero, pumunta at sumangguni sa munisipyong inyong kinauugnayan.

Paglathala ng mga Sertipikong Elektroniko

Maaring humiling ng mga sertipikong elektroniko kapag mayroong residence certificate o Resident Registration Card. Magtungo sa munisipyong inyong kinauugnayan. Ang unang pagpapagawa ay walang bayad.

Sa pagkakaroon nito, maaari kang mag-aplay para sa e-Tax at iba pang mga administratibong pamamaraan sa online, o makakakuha ka ng kopya ng iyong resident certificate mula sa  convenience store.

Ipaalam ang rehistrasyon ng pamilya

Ang mga dayuhan na nakatira sa Japan ay obligadong mag-ulat sa kaganapan ng kapanganakan o kamatayan, at maaaring mag-ulat sa kaso ng pag-aasawa o diborsyo, alinsunod sa mga probisyon ng Batas sa Pag-rehistro ng Pamilya ng Hapon ( Mangyaring tandaan na ang mga pamamaraan para sa mga abiso sa pag-aasawa at diborsyo ay maaaring magkakaiba depende sa nasyonalidad. Para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnay sa Citizen Section ng munisipyong inyong kinauugnayan.

Sa pagkakataong ito, kinakailangan ring sumangguni sa Immigration Bureau para sa mga nararapat na proseso.

Bukod pa sa nabanggit na pagpapaalam o notification, may posibilidad na kakailanganin ninyong magsagawa o mag-file ng ilang notification sa sariling bansa. Tawagan ang embahada o consulate ng inyong bansa na nasa Japan bago isagawa ang anumang notification.

<Sa panahon ng panganganak>

 • Abiso ng Panganganak: Ipaalam sa Citizen Affairs Division ng munisipyong inyong kinauugnayan sa loob ng dalawang linggo mula pagsilang ng sanggol, kasama sa bilang ng araw ang petsa ng kapanganakan).
 • Pamamaraan sa pagkuha ng Status of Residence : (para sa mid-to long term residents, Hiroshima Immigration Bureau).
 • Aplikasyon para sa Special Permanent Resident : (pumunta Citizen’s Affair Division ng Munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito).
 • Ulat ng Panganganak : (Pumunta sa Health Services and Welfare Division ng Munisipyo na inyong kinauugnayan)(Sa Higashi ward ay sa Regional Support Section o sa sangay nito).
 • Aplikasyon para sa Sustento ng Bata (Child Allowance) : Pumunta sa Health Services and Welfare Division ng Munisipyo na inyong kinauugnayan (Sa Higashi ward ay sa Welfare Section o sa sangay nito)(maliban sa Ninoshima).
 • Aplikasyon para sa Tulong Pinansyal ukol sa gastusing medikal para sa sanggol, atbp : (Pumunta sa Health Services and Welfare Division ng munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito (Sa Higashi ward ay sa Welfare Section o sangay nito)
 • Pagsali sa Seguro ng Pambansang Kalusugan (National Health Insurance) : National Insurance and Pension Division sa munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito. Ito ay para lamang sa mga kasapi.

<Sa panahon na mamatayan>

 • Abiso ng Pagkamatay (Notice of Death) . Magbigay abiso sa Citizen Affairs Division ng munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito kung saan nangyari ang pagpanaw, sa loob ng 7 araw matapos malaman ang pagkamatay.
 • Abiso ng Pagkamatay para sa Seguro ng Pambansang Kalusugan (National Health Insurance). Magbigay abiso sa National Insurance o sa Pension Division sa munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito (Sa Higashi ward ay sa Welfare Section). Ito ay para lamang sa mga kasapi.
 • Abiso sa pamamaraan ng seguro sa pangangalaga sa matatanda. Magbigay abiso sa Longevity and Health Services Division sa munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito (Sa Higashi ward ay sa Welfare Section). Ito ay para lamang sa mga kasapi.

<Sa panahon ng Kasal>

 • Abiso ng Pagpapakasal (Notice of Marriage): Magbigay abiso sa Citizen Affairs Division sa munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito
 • Pagbabago sa Seguro ng Pambansang Kalusugan (National Health Insurance) : National Insurance and Pension Division sa tanggapan ng inyong ward. Para lamang sa mga kasapi.
 • Abiso sa pamamaraan ng seguro sa pangangalaga sa matatanda : Magbigay abiso sa Longevity and Health Services Division sa munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito (Sa Higashi ward ay sa Welfare Section). Ito ay para lamang sa mga kasapi at kung ang nag mamay ari nito ay nagbago ng pangalan at tirahan.

< Sa panahon ng Diborsyo >

 • Abiso ng Diborsyo (Notice of Divorce): Magbigay abiso sa Citizen Affairs Division sa munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito
 • Pagbabago sa Seguro ng Pambansang Kalusugan (National Health Insurance) : National Insurance and Pension Division sa tanggapan ng inyong ward. Para lamang sa mga kasapi.
 • Abiso sa pamamaraan ng seguro sa pangangalaga sa matatanda : Magbigay abiso sa Longevity and Health Services Division sa munisipyo na inyong kinauugnayan o sa sangay nito (Sa Higashi ward ay sa Welfare Section). Ito ay para lamang sa mga kasapi at kung ang nag mamay ari nito ay nagbago ng pangalan at tirahan.

Rehistrasyon ng selyo/inkan

Sa bansang Hapon ginagamit tulad sa pirma ang [Inkan] na nakaukit ang inyong pangalan/apelyido. Ang nakarehistro na Inkan ay ang inyong opisyal na rehistradong selyo.

Sa pamamagitan ng pagtatak ng selyo/inkan kasabay ng sertipikasyon ng rehistro nito, makompirma ayon sa batas ang aksyon ng may-ari na ito ay legal.

Sa pagparehistro ng inkan, magsadya sa Citizen’s Affairs Division sa munisipyong inyong kinuugnayan o sangay nito at dalhin ang inyong inkan kasama ang inyong Patunay ng Paninirahan tulad ng Residence Card o Special Permanent Resident Certificate.

Depende sa inyong hawak na selyo, may mga kasong hindi puwedeng marehistro ang inyong selyo kaya para sa mga katanungan tungkol dito komunsulta lamang sa Citizen’s Affairs Division sa inyong munisipyo o sa mga sangay na tanggapan nito.