公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Pensyon

Katangian ng mga Maaring Maging Miyembro

Ang mga nakapagrehistro na bilang dayuhan (Basic Resident Register) at may edad na higit sa 20 taong gulang ngunit hindi hihigit sa 60 taong gulang ay kinakailangang maging miyembro ng programa ng pambublikong Sistema ng pensyon (Public Pension). Ang mga empleyadong namamasukan sa kompanyang hindi sakop ng Programa ng Pambublikong Pensyon ay dapat na sumapi sa Pensyon Para sa Empleyado (Employees Pension Insurance), at ang mga kawani ng gobyerno ay dapat naman na sumapi sa Samahan Para sa Damayan (Mutual Aid Association). Ang lahat na hindi nabibilang sa mga nabanggit ay kinakailangang sumapi sa Pambansang Pensyon (National Pension Plan) at magsadya sa Dibisyon ng Seguro at Pensyon sa inyong kinauugnayang munisipyo o sangay nito. (Subalit, ang mga asawa na binibigyan ng suporta ng miyembro ng Pensyon Para sa Empleyado o Mutual Aid Association ay kinakailangang ilagay sa ayos ang mga dokumento ayon dito sa tanggapan ng pensyon sa kompanyang pinapasukan ng asawa).

Benepisyo at Sagutin

Kasali sa mga benepisyo ang pensyon para sa matatanda (basic pension), pati rin ang sustento para sa mga may karamdaman/kapansanan, at sustento para sa mga naiwan na pamilya ng miyembro na namatay (Subalit kung walang naibayad sa insurance na ito ay hindi mabibigyan ng pension.) Ang pensyon para sa matatanda ay ibinibigay sa mga may edad na 65 taong gulang pataas na naging kasapi ng programa nang hindi kukulang sa 10 taon.
Para sa karagdagang impormasyon, komunsulta sa Pension Insurance Section sa mubisipyong inyong kinauugyanyan o sa sangay nito.(maliban sa sangay ng Ninoshima)  

Ang mga dayuhan na nakapaghulog sa programa ng pensyon nang hindi kukulang sa 6 na buwan ngunit hindi pa maaring makatanggap ng pensyon ay maaaring humingi ng lump-sum withdrawal payment (pagtanggap ng isang beses lamang ng kabayaran galing sa programa ng pensyon) pagkaalis nila ng bansang Hapon.

Lump-sum Withdrawal Payment

Ang lump-sum withdrawal payment ay maaring matanggap ng sinuman na tumigil na maging miyembro ng Pambansang Pensyon. Ibibigay ang withdrawal payments sa sinuman na makatutupad sa lahat ng mga katangian na nakasaad sa ibaba, at nakapagsumite ng aplikasyon para dito sa loob ng 2 taon mula sa paglabas ng bansang Hapon.

Mga Kondisyon

  • Hindi Japanese citizen
  • Dapat nakapaghulog sa Pambansang Pensyon ng hindi kukulangin sa 6 na buwan
  • Walang address sa Japan
  • Hindi tumatanggap ng pensyon galing sa Japan kabilang ang allowance para sa mga may Kapansanan

Halaga ng Lump-sum payment

Ang halaga ay nakabatay sa haba ng panahon na nakapagbayad ng hulog
sa Pambansang Pensyon.

Paraan ng Pagkuha ng Lump-sum withdrawal payment.

Paglisan ng bansang Hapon, mag-sumite ng “Requisition for Lump-Sum Withdrwal
Payment” kasama ang Pension Book at kopya ng passport (mga pahina nagpapakita ng petsa na paglisan sa bansang Hapon, iyong pangalan, at petsa ng iyong kapanganakan) at dokumento na nagpapakita ng iyong pangalan at bank account.

Ipadala sa

〒168-8505 Kyoto Suginami Ku Takaido Nishi 3Chome 5-24

Japan Pension Service- Telepono    0570-051-165 (domestic calls)

+81-3-6700-1165 (international calls)

Hulog para sa Pambansang Pensyon (National Pension Plan Premium)

Ang lahat ng kasapi sa Pambansang Pensyon ay kinakailangang magbayad ng hulog sa pensyon. Ang hulog ay kailangang bayaran base sa pirmihang halaga (rate).  Bukod dito, ngunit para lamang sa magnanais, ay maari ring magbigay ng karagdagang hulog (additional premium) na base rin sa pirmihang halaga (uniform rate).

Maaring magsumite ng aplikasyon para humingi ng pahintulot na hindi magbayad ng hulog (exemption) ang sinuman na nahihirapan maghulog sanhi ng problemang pinansyal.