公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Pangangalagang medikal at Kalusugan

 1. Seguro ng kalusugan (Health Insurance)
 2. Seguro para sa Pangmatagalang Pangangalaga (Long-term Care Insurance)
 3. Medikal na Paggamot
 4. Kalusugan at Kapakanan

1 Seguro ng kalusugan (Health Insurance)

Seguro ng Pambansang Kalusugan (National Health Insurance)

Katangian ng mga Maaring Maging Miyembro

Ang bansang Hapon ay mayroong sistema ng seguro (o insurance) na magagamit sa pagpapagamot sa panahon ng pagkakasakit o pagkakaroon ng kapansanan. Ang mga mamamayan na pinahintulutang manatili sa Japan ng mahigit 3 buwan ay puwedeng magkaroon ng Seguro ng Pambansang Kalusugan sa Lunsod ng Hiroshima. Ngunit kinakailangang na maging miyembro ng Seguro ng Pambansang Kalusugan sa Lungsod ng Hiroshima.

Magsadya sa seksyon ng Seguro at Pensyon sa inyong munisipyo (National Insurance and Pension Division) o sa sangay ng lugar na inyong tinitirahan.

Gayunpaman, ang mga napapa ilalim ng alinman sa mga sumusunod ay hindi maaaring maging miyembro.

(1) Mga kabilang sa may mga nakatalagang aktibidades, pansamantalang naninirahan  upang magpagamot o humanap ng lunas ng kanilang karamdaman, pati na ang mga naparito sa para mag-alaga sa mga kaanak nila dito.

※Kung ang iyong katayuan sa paninirahan ay para sa isang “nakatalagang aktibidades”, mangyaring magpakita ng kaukulang impormasyon na nagsasaad sa nakatalagang aktibidades.

(2) Mga individual na mayroong pampublikong seguro sa medikal sa trabaho.

(3) Mga individual na nakatala sa sistemang medikal para sa mga matatanda

(4) Mga individual na tumatanggap ng pinansyal na tulong mula sa pamahalan (livelihood protection) 

(5) Mga tumatanggap ng pampublikong suportang pinansyal para sa mga naulilang Hapon sa bansang Tsina.

(6) Mga nakatanggap ng sertipiko ng seguro mula sa pamahalaang kanilang pinag mulang bansa na may kasunduan sa seguro na kabilang sa medikal ng bansang Hapon.

Benepisyo at Sagutin

Ang mga kasapi o nakaseguro sa Pambansang Kalusugan sa Lungsod ng Hiroshima ay makatatanggap ng health insurance card (o Hokensho). Ipakikita ang card na ito sa panahon ng pagpapakonsulta o pagpapagamot sa ospital o klinika. Ang pasanin ng nakasegurong nagpagamot ay 30% ng gastusing medikal (20% para sa mga sanggol bago pumasok sa sapilitang edukasyon, 20% para sa taong 70 taong gulang pataas (30% para sa taong may tiyak na kita). Mangyaring magbayad. 

May benepisyo ring matatanggap ang kasapi o nakaseguro sa panahon ng panganganak o kamatayan. Ang aplikasyon para sa pagbabayad ay tinatanggap sa Dibisyon ng Seguro at Pensyon sa munisipyong inyong kinauugnayan (National Insurance and Pension Division) o sa sangay sa lugar ng inyong tinitirahan.

Hulog sa Seguro (Insurance Premium)

Ang tumatayong pinuno ng pamilya ay kinakailangang magbayad ng hulog sa seguro ng bawat miyembro ng pamilyang kasapi ng seguro. Ang halaga ng premium na seguro ay ang kabuuang halaga ng pantay na porsyento, ang per capita rate na kinakalkula ayon sa bilang ng mga tao sa sambahayan, at ang porsyento ng kita na kinakalkula ayon sa dami ng kita sa nakaraang taon ng sambahayan.

Planong Seguro Medikal (Medical Insurance Plan) para sa matatanda

Mga karapat-dapat para sa plano ng seguro (nakaseguro na tao)

Ang kasunod na individual ay syang nagiging taong nakaseguro sa yumaong matatanda na nasa pangangalaga ng sistema ng pan segurong medikal para sa matatanda. Maging isang tao na naka seguro sa Medikal na Asosasyon sa Lungsod ng Hiroshima.

(1) Mga taong edad 75 pataas.

(2) Sa mga edad 65 hanggang 75, na may kapansanan sa nakatakdang antas– magtanong lang po ng pamamaraan para sa pagpapatibay ng pagkakaroon ng kapansanan sa Long Life Office (Kenko Chojyu Ka) (sa Higashi ward ay sa Welfare Section) sa munisipyong inyong kinauugnayan o sa sangay nito.

Samantala, ang mga sumusunod ay hindi kuwalipikado sa nabanggit na seguro:

(1) Hindi nakarehistro sa Hiroshima bilang dayuhang mamamayan.

(2) May permisong manirahan sa bansang Hapon ng hanggang tatlong buwan lamang (liban sa mga taong may balak manirahan dito ng mahigit pa sa tatlong buwan)

(3) Mga individual na tumatanggap ng pinansyal na tulong mula sa pamahalan (livelihood protection)

(4) Mga tumatanggap ng pampublikong suportang pinansyal para sa mga naulilang Hapon sa bansang Tsina.

Benepisyo Mula sa Seguro

Ang Katunayan ng pagkaseguro (Certificate of Insured Person) ay ibibigay sa mga taong makatugon sa mga kinakailangan. Ipakita lamang ang nasabing katunayan (certificate) kung ikaw ay gagamutin sa mga pagamutan o klinika. Mangyaring magbayad ng 10% ng mga gastos sa medikal (30% para sa mga taong kumikita ng higit pa sa nakatakdang antasng halaga ng kita) at pagkain sa oras ng pag-ospital. Dagdag pa, maaari ka ring makakuha ng pera kung namatay ang nakaseguro (death assistance). Ibigay ang aplikasion para sa death benefit sa Long Life Office (Kenko Chojyu Ka)sa munisipyong inyong kinauugnayan o sa sangay nito(sa Higashi ward ay sa Welfare Section). Magtanong ng karagdagang kaalaman sa Long Life Office o sa sangay nito.

Mga babayaran para sa Seguro.

Ang mga taong nabigyan ng katunayan ng pagkaseguro ay kinakailangang magbayad ng premium. Ang halaga ng bayaran ay ang kabuuan ng babayaran ng bawat may hawak ng seguro base sa kanilang kinikita, bayaran alinsunod sa dami ng kita ng bawat makikinabang.

Tulong sa gastusing medikal

Ang mga taong kumuha ng seguro sa kalusugan at napapa sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon ay maaaring makatanggap ng lahat o bahagi ng self-pay para sa mga gastos sa medikal. Mangyaring makipag-ugnay sa departamento ng kapakanan ng opisina ng munisipyong inyong kinauugnayan.

 • Kapag pinalaki ang isang bata mula 0 taong gulang hanggang hanggang ika-tatlong baiting ng haiskul (hanggang sa unang Marso 31 pagkatapos ng araw na umabot ng 15 taong gulang ang bata )
 • Nag-iisang magulang) na nangangalaga (guardian) ng bata (hanggang sa ika-31 ng Marso matapos maging 18 taong gulang ang bata)
 • Taong mayroong malubhang mental at pisikal na kapansanan o taong may kapansanan sa pag-iisip

2 Seguro para sa Pangmatagalang Pangangalaga (Long-term Care Insurance)

Katangian ng mga Maaring Maging Miyembro

Ang mga nangangailangan ng pangangalaga at pang araw-araw na tulong ng dahil sa sakit gaya ng palagiang pagkaratay sa higaan, o pagka-ulyanin ay maaring gumamit ng sistema ng seguro para sa pangmatagalang pangangalaga sa Lungsod ng Hiroshima. Kinakailangan na makatutupad sa lahat ng mga katangian na nakasaad sa ibaba upang maging kasapi sa nasabing seguro.

(1) Naninirahan sa Lungsod ng Hiroshima

(2) Mayroong tamang bisa at may balak manirahan sa bansang Hapon ng higit sa tatlong buwan (Subalit sa mga taong may nakatalagang aktibidades “na ang visa na dala ay tulad ng pagpapagamot o ang mag-alaga sa taong nabanggit ay hindi kasali at sa dahilan mamamasyal o maglilibot sa Japan kasama ng kabiyak na pareho ang dahilan ay hindi rin kasali)

(3) 40 taong gulang pataas
Subalit kailangang kasapi sa pampublikong segurong medikal ng bansang Hapon ang mga 40 taong gulang hanggang wala pang 65 taong gulang.
Ang mga 65 taong gulang pataas ay padadalhan ng sertipiko ng taong nakaseguro.

Katibayan ng Pangangailangan ng Pangmatagalang Pangangalaga

Para makatanggap ng pangmatagalang pangangalaga, kinakailangan munang magpatala at makatanggap ng Katibayan (certification) ng pangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga. Magtungo sa Dibisyon ng Pangmatagalang Pangangalga at Serbisyong Pangkalusugan sa munisipyong inyong kinauugnayan o sa sangay nito (Ward Longevity and Health Services Division) (sa Higashi ward ay sa Welfare Section) at.

Ukol sa paggamit ng serbisyo

Ang mga taong nakatanggap ng sertipikasyon para sa pangmatagalang pangangalaga o suporta ay maaaring gumamit ng pangmatagalang serbisyo ng seguro sa pangangalaga. Gayunpaman, ang ilang mga serbisyo ay maaaring hindi magagamit depende sa antas ng pangangalaga. Kapag ginamit ang serbisyo, sa batas ay dapat kang magbayad ng 10%, 20% o 30% ng naseguro na gastos sa serbisyo. (Ito ay sa mga taong may kita na higit sa tiyak na antas na halaga ng pasanin ng gumagamit ay 20% o 30%.)

Kahit na ang mga taong hindi nakatanggap ng sertipiko ng pangmatagalang pangangalaga subalit nagpakita ng pangangailangan ay maaaring gumamit ng serbisyo at pasilidad Kontakin ang Dibisyon ng Pangmatagalang Pangangalga at Serbisyong Pangkalusugan sa munisipyong inyong kinauugnayan o sa sangay nito (Ward Longevity and Health Services Division) (sa Higashi ward ay sa Welfare Section) para sa dagdag na impormasyon.

Hulog sa Seguro (Insurance Premium)

Ang kasapi o nakaseguro ay kinakailangang magbayad ng hulog sa seguro. Para sa may edad 65 taong gulang pataas, ang hulog ay nakabatay sa kinikita ng nakaseguro noong nakaraang taon, at sa ibinayad sa buwis sa paninirahan o tinatawag na municipal residential tax ng nakaseguro at ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya 

Para sa mga miyembro na may edad na mahigit 40 taong gulang at hindi hihigit sa 65, ang hulog ay kukuwentahin bilang bahagi ng kanilang hulog para sa segurong pangmedikal kung saan sila rin ay kasapi.

3 Medikal na Paggamot

Ospital at Klinika

Kung magkasakit o magkasugat, pumunta lamang sa ospital o klinika at sabihin ang inyong karamdaman. Dalhin ninyo ang Health Insurance Card at pera. Sa ospital o klinika hindi maiintindihan ang mga dayuhang wika kaya kailangang magsama ng taong marunong magsalita ng hapon.

Tandaan lamang na ang klasipikasyon ng emergency na pasyente ay iba’t-iba sa bawat hospital o klinika. Sa oras na hindi bukas ang hospital o klinika, at sa gabi, pumunta lamang sa pinakamalapit na emergency hospital.

Pang-unang lunas sa araw ng walang pasok at sa gabi

Ang mga sumusunod ay talaan ng pinakamalapit ninyong Ahensyang Medikal.( Ang oras ay oras ng konsultasyon) .

Ang mga institusyong medikal na emergency na bukas sa pista opisyal at sa gabi ay inilaan upang mapaunlakan ang mga pasyenteng nangangailangan ng paunang lunas. Pag-isipang mabuti kung pupunta ka sa panahon ng pista opisyal o sa gabi, baka naman kasi hindi masyadong emergency at puwede sa panahon ng hindi pista opisyal.

Pista Opisyal ・ Emergency sa gabi   (Ang oras ay oras ng konsultasyon)

○Ang inyong Family Doctor
(Ang isang family doctor ay doctor sa isang pamilyar na klinika na tumitingin sa inyong kalusugan sa regular na batayan o kung kayo ay may sakit. Maaari din sila ang tumingin sa inyo sa panahon ng pista opisyal o sa gabi, kaya’t mas- mabuting magkaroon ng sariling family doktor. )

○Mga at-home-doctors (bawat klinika o departamento).Mga klinikang bukas sa araw ng pista opisyal ay nakulat sa dyaryo o homepage ng lungsod ng Hiroshima.
9:00 ~ 17:30

○Hiroshima City Hospital(7-33 Moto-machi, Naka-ku)
 Tel: 082-221-2291 Fax: 082-223-5514
 Pangalan ng bukas na klinika Internal medicine at iba pa
 Lunes~ Biyernes 17:00 ng gabi hanggang 8:30 ng umaga
 Sabado, Linggo, Pista Opisyal 8:30am hanggang sa susunod na araw 8:30am

○Funairi City Hospital(14-11 Hunairi-saiwai-cho Naka-ku)
 【Sarado ang otolaryngology kung ang Sabado ay natapat ng national holiday, August 14 -16, December31-January 3】
 Tel: 082-232-6195 Fax:082-232-6156
 Pangalan ng bukas na klinika Pediatrics
 Lunes~ Biyernes 17:00 ng gabi hanggang 8:30 ng umaga
 Sabado, Linggo, Pista Opisyal 8:30am hanggang sa susunod na araw 8:30am
 Departamento ng otorhinola ryngology o ENT 19:00~22:30

○Asa City Hospital(2-1-1 Minami Kabe Asakita-ku)
 【Sarado ang ospital ng national holidays, August 6, December 29 -January 3】
 Tel: 082-815-5211 Fax:082-814-1791
 Pangalan ng bukas na klinika Pediatrics
 Linggo 18:00〜22:00

○Aki City Hospital, na pinangangasiwaan ng Hiroshima Medical Association
(2-14-1 Hataga Aki-ku)
 【Sarado ang ospital ng national holidays, August 6,December 29- January 3】
 Tel: 082-827-0121 Fax: 082-827-0561
 Pangalan ng bukas na klinika Internal medicine o Surgery
 Sabado 8:30〜15:30 18:00〜23:00
 Linggo, Pista Opisyal 18:00〜23:00

○Hiroshima Medical Association, Senda-machi Night-Time Emergency Medical Center (Internal department, departmentofophthalmology)(3-8-6 Senda-machi Naka-ku)
 【Ang Center ay sarado ng December 31–January 3】
 Tel: 082-504-9990 Fax: 082-504-9991
 Pangalan ng bukas na klinika Internal medicine (Para sa 15 taong gulang pataas),
Ophthalmology, orthopedics, surgery
 Lunes~ Biyernes, Sabado, Linggo, Pista Opisyal 19:30〜22:30

○Asa Medical Association Kabe Night time Emergency Medical Center ( interna medicine )
(4-11-28 Kabe, Asakita-ku)
 【Sarado sa December 31-January 3】
 TEL: 082-814-9910 Fax:082-814-9909
 Pangalan ng bukas na klinika Internal medicine (Para sa 15 taong gulang pataas)
 Lunes~ Biyernes, Sabado 19:00〜22:30

○Hiroshima Oral Health Center(3-2-4 Futabanosato Higashi-ku)
 Tel: 082-262-2672 Fax 082-262-2556
 Pangalan ng bukas na klinika Dental Clinic
 Linggo, Pista Opisyal 9:00〜15:00

4 Kalusugan at Kapakanan

Tanggapan ng Welfare o Health Center

(Sa Welfare Division ng Munisipyo)

Para magkaroon ng mabisang paglilingkod sa kalusugan o welfare serbis, ang munisipyo ay nakikipag-ugnayan sa health center na nagbibigay patnubay at payo tungkol sa kalusugan ng buntis at sumususong bata, mga kabataan, matatanda at sa may kapansanan sa pag-iisip.

Ang Welfare Office naman ang nangangasiwa sa mga may kapansanan sa katawan,problema sa pamumuhay, pamilya, tahanan at iba pa.
Ang seksyon ng Public Welfare Section ay nahahati sa tatlong opisina Life Section, Health and Longevity Section at Hygienic Welfare Section. Ang mga serbisyong kanilang ibinibigay ay ang mga sumusunod.

○Life Section
 Mga may problema sa pang-araw-araw na pamumuhay 
 Welfare at iba pang mga bagay ukol dito

○Health and Longevity Section
 ①
Konsultasyon sa Medical Care ng mga matatanda at Welfare
 Konsultasyon tungkol sa nursing care insurance
 ②Konsultasyon tungkol sa kalusugan at medical exam ng mga matatanda
 Konsultasyon sa kalusugan para high blood pressure, sobrang katabaan o obesity, iba pa.; Pagkonsulta sa ngipin; pagsusuri sa AIDS at konsultasyon; Pagsusuri para sa tuberculosis, cancer, iba pa.
 ③Konsultasyon sa bakuna
 Bakuna para sa mga bata, bakuna laban sa trangkaso para sa mga may edad, atbp.
 ④Konsultasyon tungkol sa nursing care insurance
 Mga pamantayan upang makatanggap ng nursing care, premiums na dapat bayaran at iba pa

○Hygiene Welfare Section
 ①Konsultasyon sa pangangalaga ng mga kabataan
 Pagpasok sa nursery school atbp, tulong sa gastos medikal ng sanggol at iba pa, sustento para sa mga mga bata, suporta sa magulang sa pagpapalaki ng kanilang anak at iba pa)
 ②Konsultasyon para sa mga single parent
 Tulong sa gastos medikal ng single parent, allowance sa pagpapalaki ng anak,, at iba pa
 ③Konsultasyon para sa mga taong may kapansanan sa isip at katawan
 Booklet na nagsasaad ng pagkakakilanlan ng may kapansanan, tulong sa gastos medical ng mga may mabibigat na kapansanan sa isip at katawan, daanan sa mga pasilidad, paraan ng pagtrato, at iba pa
 ④Konsultasyon para sa buntis, sanggol at pangangalaga ng sanggol
 Maternity passbook, pagsusuri sa kalusugan ng sanggol, paaralan para sa sanggol at iba pa
 ⑤Konsultasyon para sa pangagalaga ng may kapansanan sa isip
 Certificate na nagsasaad ng pagkakakilanlan ng may kapansanan sa pag-iisip,tulong medikal para sa pag-aalaga sa may kapansanan sa isip na may kakayahang makagalaw na mag-isa (gabay o pagdalaw sa lugar ng may kapansanan

Sa Higashi ward naman, ang pamamalakad sa 3 section ay ay gingawa sa mga section na ito.

○Life Section Health and Longevity Section
 ①General Info.
 Pagkonsulta sa Hygiene Medical at welfare
 ②Konsultasyon tungkol sa kalusugan at medical exam ng mga matatanda
 Konsultasyon sa kalusugan para high blood pressure, sobrang katabaan o obesity, iba pa.; Pagkonsulta sa ngipin; pagsusuri sa AIDS at konsultasyon; Pagsusuri para sa tuberculosis, cancer, iba pa.
 ③Konsultasyon sa Medical Care ng mga matatanda at Welfare
  Maternity passbook, pagsusuri sa kalusugan ng sanggol, paaralan para sa sanggol at iba pa
 ④Konsultasyon tungkol sa kalusugan at medical exam ng mga matatanda
 Relasyon ng magulang at anak ,hindi pumapasok sa school at delinkwente at pabahon ng paglaki at pag-abuso sa kabataan
 ⑤Konsultasyon sa bakuna
 Bakuna para sa mga bata, bakuna laban sa trangkaso para sa mga may edad, atbp.
 ⑥Konsultasyon para sa pangagalaga ng may kapansanan sa isip
 Kaisipang pangkalusugan
○Hygiene Welfare Section
 ①Konsultasyon sa Medical Care ng mga matatanda at Welfare
 Healthcare para sa mga senior citizens, pagpasok sa tahanan na para sa mga matatanda
 ②Konsultasyon tungkol sa nursing care insurance
 Mga pamantayan upang makatanggap ng nursing care, premiums na dapat bayaran at iba pa
 ③Konsultasyon sa pangangalaga ng mga kabataan
 Pagpasok sa nursery school atbp, tulong sa gastos medikal ng sanggol at iba pa, sustento para sa mga mga bata, suporta sa magulang sa pagpapalaki ng kanilang anak at iba pa)
 ④Konsultasyon para sa mga single parent
 Tulong sa gastos medikal ng single parent, allowance sa pagpapalaki ng anak,, at iba pa
 ⑤Konsultasyon para sa mga taong may kapansanan sa isip at katawan
 Booklet na nagsasaad ng pagkakakilanlan ng may kapansanan, tulong sa gastos medical ng mga may mabibigat na kapansanan sa isip at katawan, daanan sa mga pasilidad, paraan ng pagtrato, (gabay o pagdalaw sa lugar ng may kapansanan at medical welfare at child welfare) nursing allowance
○Life Section
 Konsultasyon para sa pangagalaga ng may kapansanan sa isip
 Welfare at iba pang mga bagay ukol ditto