公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Paghahanda para sa sakuna

 1. Mga likas na Kalamidad
 2. Para sa emergency ng mga dayuhang mamamayan・Emergency Card

1 Mga likas na Kalamidad

Pag-iwas sa Kalamidad

Sa bansang Hapon, mula Hunyo hanggang Oktubre ay panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo, at ang ulan at hangin ay maaaring maging sanhi ng pag-apaw ng mga ilog, pagguho ng lupa na maaring mag dulot ng pinsala.

Ang bansang Hapon ay isang bansa sa mundo na kung saan maraming lindol na nagaganap. Kaya ugaliing maging handa.

Paghanda sa sa panahon ng malakas na ulan at bagyo

Dapat paghandaan sa panahon ng bagyo at malakas na ulan ang mga sumusunod.

(1) Makinig ng mabuti sa radyo o telebisyon tungkol sa ulat ng panahon.

(2) Ihanda ang mga bagay na dadalhin sa panahon ng paglikas, tulad ng pagkain, tubig na maaring inumin, gamot at mahahalagang pag-aari. Magtabi ng pagkain at maiinom na tubig at iba pang kailangan sa na sapat sa pamilya sa loob ng 3 araw kung halimbawang mawalan ng tubig at kuryente.

(3) Alamin ang Evacuation Area ng inyong Ward Offices at himpilan ng bombero.

(4) Maghanda ng flashlight at radio para sa panahon ng walang elektrisidad.

(5) Ipasok sa loob ng bahay ang mga bagay na madaling liparin ng hangin katulad ng mga paso o mga bagay na ginagamit sap ag sasampay ng mg damit.

(6) Aktibong makilahok sa mga pagsasanay ukol sa pag iwas sa kalamidad na isinasagawa ng komunidad.

Impormasyon sa Pag iwas sa Kalamidad

Ang limang antas ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng isang kalamidad dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha at ang tiyempo ng paglikas.
Ang sinumang naninirahan sa isang mapanganib na lugar na may antas ng babala ng 4 o nakakaramdam ng panganib ay kinakailngan ang paglikas

Antas1 Pinaka maaga sa pagbababala〔Meteorological Japan〕
  Bigyan pansin ang impormasyon ukol sa panahon at maging handa

Antas2 Babala ng pagbaha at malakas na pag ulan〔Meteorological Japan〕
  Alamin ang lugar ng paglilikasan at daan kung paano makakalikas

Antas3 Paghahanda sa paglikas para sa matatanda,〔Lungsod〕
  Paglikas sa matatanda Para sa mga taong may kabagalan kumilos, unahin natin silang ilikas.

Antas4 Pagpapayo sa oras ng paglikas, tagubilin sa oras ng paglikas(emergency)〔Lungsod〕
  Paglikas ng lahat Lumikas agad sa lugar ng paglilikasan. Kung mapanganib ang daan sa lugar ng paglilikasan, pumunta sa pinaka malapit ng ligtas na lugar.

Antas5 Impormasyon sa nangyayaring kalamidad〔Lungsod〕
  May naganap na sakuna o pangyayari Gawin ang aksyon na sa tingin mo ay pinaka mahusay upang ma-protektahan ang iyong buhay
  ※ Babala: ang antas na 5 ay kalimitan hindi inilalathala

Paghahanda para sa Lindol

Hindi natin alam kung kailan magkakalindol. Isa-isip ang mga sumusunod bilang paghahanda.

(1) Siguraduhing hindi matutumba ang mga kagamitan sa bahay, kaya dapat itong lagyan ng saklay.

(2) Huwag maglagay ng madadaling masunog sa paligid ng kalan.

(3) Makipagusap sa kasambahay tungkol sa Evacuation Area at mga paraan ng pagtawag sa isa’t isa (tulad ng pagtawag sa 171, ang teleponong maaring tawagan at pagiwanan ng mensahe sa panahon ng kalamidad

(4) Maghanda ng pagkain,inuming tubig, gamot at iba pang mahahalagang bagay na kailangang dalhin sa panahon ng paglikas. Maghanda ng sapat para sa pamilya sa loob ng tatlong araw, at itabi ang mga ito sa isang lugar na madaling maabot sa panahon ng kalamidad.

(5) Siguruhin o suriin ang kondisyon sa pook o paligid ng inyong gusali.

(6) Alamin ang mga Evacuation Area ng inyong lugar at mga daan patungo nito

(7) Sumali sa mga pagsasanay sa pag-iingat sa sakuna (jisyu-bousai-soshiki) sa inyong lugar.

Sa panahong may Lindol

Sa panahong may lindol huwag magpanik at gawin ang mga sumusunod:

(1) Magkubli sa ilalim ng mesa
(2) Patayin ang anumang apoy hanggang humupa o tumigil na ang paglindol
(3) Buksan ang pintuan upang magkaroon ng lagusan
(4) Kaagad patayin kapag may apoy
(5) Mag-ingat sa mga bubog sa loob ng bahay
(6) Huwag magpanik at huwag tatalon sa labas
(7) Huwag lumapit sa tarangkahan at pader
(8) Tumawag sa malapit na kapitbahay
(9) Makipagtulungan sa mga dapat bigyan ng pangunahing tulong.
(10) Kumuha ng tamang impormasyon mula sa radyo o telebisyon.


Tip sa Kaligtasan


Ang mga tip sa kaligtasan ay isang libreng app na nagpapabatid sa iyo ng mga unang babala sa lindol, mga babala sa tsunami, mga babala sa pagsabog, mga babala sa ulat ng panahon, at impormasyong proteksyon ng bansa sa Japan. Mayroong iba’t ibang mga kapaki-pakinabang na pamamaraan sa panahon ng isang kalamidad. Mayroon itong limang wika: English, Chinese (tradisyonal at pina-simple), Korean, at Japanese.

Lugar ng Pag lilikasan.

Kung mayroong abiso sa paglikas mula sa pulisya ng ward office, departamento ng sunog, samahan ng pag-iwas sa kalamidad, atbp.,o kung nasira ang iyong bahay o may panganib ng sunog, lumikas sa isang ligtas na lugar ayon sa sitwasyon.

(1) “Kinrin-hinanbasho (neighbourhood evacuation shelters)”

Sa panahon ng kalamidad, magtungo kaagad sa pook ng pagligsan katulad ng malawak at ligtas na lugar [pook pagligsan ng magkakapitbahay] (maaring magtungo sa kahit saang ligtas na pook malapit sa tahanan o pinapasukan katulad ng publikong plasa at malawak na lugar).

Ang mga uri ng kalamidad ay mga sakuna sa lupa at buhangin, pagbaha, pagbaha ng bagyo, lindol, tsunami, at malalaking sunog.

 (2) “Seikatsu-Hinan-Basho (bilang daily life evacuation shelters)”

Mga lugar na itinuturing na ligtas upang maging silong laban sa kalamidad o natural disasters, upang magbigay ng silong para sa mga taong nawalan ng bahay sanhi ng pagguho o pagkasunog nito. (Panlungsod na Mababang Paaralan at Panlungsod na Mataas na Paaralan, Bulwagang Pampubliko).

Mahalagang suriin nang maaga ang mga evacuation site na ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa tanggapan ng ward o departamento ng sunog. Gayundin, suriin ng patiuna ang ruta ng paglisan sa bawat lugar ng paglisan at alamin ang mga mapanganib na lugar.

Para sa impormasyon sa mga pampublikong evacuation sites at impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad, tingnan ang Hiroshima City Disaster Prevention Portal (http://www.bousai.city.hiroshima.lg.jp/) at ang Hiroshima Prefectural Disaster Prevention Website (http: //www.bousai.pref.hiroshima .jp /).

Ang mga patutunguhan sa paglikas ay hindi limitado sa mga pampublikong tirahan. Pag-usapan ang mga ligtas na lugar ng paglisan sa mga kamag-anak at kakilala.

Mga dapat tandaan sa paglikas

(1) Bago pumunta sa lilikasang lugar, siguruhing patayin ang lahat ng
pagmumulan ng apoy (isara ang gas, at naka-off ang circuit breaker).

(2) Huwag kalimutang dalhin ang sinulat na listahan ng Evacuation Area at ibang impormasyon nito

(3) Magsuot ng kasuotang makakagkilos ng maayos at huwag kalimutang protektahan ang ulo.

(4) Magdala ng mga gamit na kakailanganin sa isang backpack o katulad na bag sa panahon ng paglikas.

(5) Kung mapanganib ang pagpunta sa evacuation area, lumikas sa mataas na lugar sa matibay na gusali.

(6) Iwasan ang masikip na daan, iwasang lumapit sa bakod ng bahay at sa ilog sa pagpunta sa evacuation area

Medical at Emergency Card para sa mga dayhang mamamayan

Upang matulungan ang mga dayuhang mamamayan kapag nakatagpo sila ng mga likas na sakuna, mga insidente, aksidente, atbp at hindi pamilyar sa mga Hapon, hindi nila maipaliwanag nang maayos ang kanilang sarili. Ang booklet na ito ay nilikha at ipinamamahagi. Maaari mo ring i-download ito mula sa website ng Hiroshima City. Mangyaring sumangguni sa Civic Affairs Bureau para sa paliwanag sa karapatang pantao. (Telepono: 082-504-2165).

2 Card para sa Eergency at Paunang lunas para sa mga Dayuhang mamamayan

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1456988016370/index.html