公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Pagpapalaki ng bata / Edukasyon

 1. Pangangalaga ng bata
 2. Edukasyon
 3. Allowance para sa pag-aalaga ng bata

1 Pangangalaga ng bata

Pagbubuntis, pananganak

Kung magbuntis, magtungo sa tanggapan ng Public Welfare/Hygiene Welfare Section( sa Higashi ward ay sa Samahan ng section) at kayo ay bibigyan ng Maternity Passbook. (May mga kopya sa wikang Ingles, Intsik, Tagalog, Thai, North/South  Korean, Portuges, Espanol, at Indones at Vietnam   

Ang Maternity Passbook ay nagsisilbing record ng kalagayan ng ina at sanggol sa kanyang sinapupunan, tiket sa filing ng mga pagsusuri sa kalusugan at tiket upang makatanggap ng bakuna.)

Ang sanggol na pinapasuso ay maaring tumanggap ng pagsusuri o general health check-up hanggang sa araw bago ang unang kaarawan nito at maaring tumanggap ng pagsusuri sa kalusugan ang mga sanggol na nasa ikaapat na buwan, health check-up para sa batang nasa isang taon at anim na buwan at batang nasa ika tatlong taong gulang. Ang nakatakdang oras na para sa pagsusuri ng kalusugan ng mga apat na buwang gulang na sanggol, mga batang isang taon-anim na buwan gulang, at mga batang tatlong taong gulang ay ipinagbibigay-alam ng munisipyo.

Makakatanggap ng pinansyal na tulong para sa gastusing medikal ng bata mula 0 taong gulang hanggang ikatatlong baitang ng haiskul (hanggang 15 taong gulang) pagkatapos ng Marso 31 ng susunod na taon na kaarawan ng bata subalit ito ay depende sa kita. (Pinansyal na tulong kung maospital at pagkonsulta sa ospital mula sa ikatatlong baitang ng haiskul at kabataan hanggang ikatlong baitang ng elementarya)

Dagdag pa rito, makatatanggap ng sustento para sa pagtaguyod ng bata mula sa edad 0 hanggang sa ikatlong baitang ng high school, at ang sustentong ito ay matatanggap hanggang sa ika-31 ng Marso pagtapos ng pagsapit ng 15 taong gulang ng nasabing bata.Dahil parehong may limitasyon sa halaga ang mga suportang ito, magtanong sa Health and Welfare Division(sa Higashi ward ay sa Welfare Section) of the Welfare Department ng Ward Office na malapit sa inyong tirahan.

Nursery School at iba pa

Ang Nursery school ay isang pasilidad na nangangalaga sa mga bata kapag ang magulang ay di kayang alagaan sa araw ang kanyang anak dahil sa trabaho, sakit o iba pang dahilan, ito ang lugar kung saan ang mga bata ay mapaaalagaan. Mga bata mula edad 0 hanggang elementarya ay maaaring pumasok dito. Ang halaga ng bayad ay ibinabase sa halaga ng municipal residence tax ng pamilya ng bata.

Sa establisyementong ito ay mayroong mga sumusunod na pasilidad.

 • Nursery School
 • Nintei Kodomo-en o Center for Early Childhood Education and Care (Pasilidad na nagsisilbi bilang kindergarten at bilang nursery school.)
 • Small-scale Childcare Services (Maliit ang saklaw at para sa mga batang 0 taong gulang hanggang 2 taong gulang.)
 • Scale-scale Child care Servive na pangangalaga ng bata (pangrehiyon) (Ang pasilidad ng pangangalaga sa bata na nilikha ng isang kumpanya para sa mga empleyado at tinatanggap ang mga lokal na bata.) (Ang mga bata mula 0 hanggang 2 taong gulang.)

Bilang patakaran, kung ninanais na ipasok sa nursery school ang bata, maaari po lamang na ibigay ang aplikasyon ng mas maaga sa ika-10 araw ng buwan na nauna sa buwang nais ipasok ang bata. (maliban sa kung nais ipasok ang bata sa buwan ng Marso o Abril)

Kung nais magtanong tungkol sa proseso ng aplikasyon at ang mga bayarin sa pagpasok ng bata sa nursery school, magtanong lamang sa dibisyon ng Public Welfare Section Hygienic Welfare Section(sa Higashi ward ay sa Welfare Section) na kinabibilangan ng nursery school at iba pa kung saan ninyo nais ipasok ang bata.

Pre-skul

Ang Pre-school ay paaralan para sa mga bata bago pumasok sa elementarya. Mayroong pre-skul na pinangangasiwaan ng munisipyo at mayroon ding pribado.

Sa pre-skul na pinangangasiwaan ng munispyo, mga bata na may edad apat at lima ang makakapag-aral (sa tatlong pre-skul ng Motomachi, Ochiai at Funakoshi, maging ang tatlong taong gulang na bata ay tinatanggap). Ang pagpapatala/aplikasyon para sa mga bata na may edad tatlo at apat na taon ay ginagawa bago magsimula ang pasukan tuwing Nobyembre.
Ang mga pre-skul na may bakante ay tumatanggap ng mga batang nais pumasok kahit kailan.

Para sa mga katanungan tungkol sa munisipal na kindergarten, tumawag sa Board of Education Section Guidance First Division (Tel.: 082-504-2784).

Bilang karagdagan, ang mga malalaking pribadong pre-skul ay tumatanggap ng bata na may edad mula tatlong taon hanggang limang taon. Para sa mga nais na makapasok ang kanilang mga anak dito direktang makipag-ugnayan sa nasabing paaralan.

Samahan para sa mga Bata Pagkatapos ng Klase sa Paaralan

Ito ay isang lugar kung saan maaring paalagaan ang inyong anak. Ito ay para sa mga magulang na hindi maaalagaan ang kanilang mga anak dahil sila ay may trabaho. Maaring paalagaan ang inyong anak dito mula sa kanilang paglabas sa paaralan hanggang apat na beses sa isang linggo hanggnag alas-5 ng hapon.Tungkol sa kondisyon at iba pa sa paggamit nito, magtanong mismo sa nais salihang samahan para sa mga Bata Pagkatapos ng Klase sa Paaralan.

2 Edukasyon

Sistema ng edukasyon sa bansang Hapon

Ang sistema sa edukasyon ng bansang Hapon ay dapat makapag-aral ang lahat ng siyam na taon (9 year-obligatory education)na binubuo mula 6 hanggang 12 taong gulang para sa  pag-aaral sa elementarya, at 12 taong gulang hanggang 15 taong gulang tatlong , 3 taon para sa pag-aaral sa junior high school,

Sa mga nais pang magpatuloy sa pag-aaral, matapos makapasa sa mga kailangang pagsusulit, 3 taon sa senior high school, 4 na taon sa unibersidad/kolehiyo (2  taon sa ibang unibersidad) at iba pa.

Ang lahat ng paaralan at lahat ng grade level ng pasukan ay nagsisimula tuwing Abril at nagtatapos tuwing Marso ng susunod na taon. Ang mga uri ng paaralan ay Nasyonal, Pampubliko (Pambansa, Prepektural o Munisipal) at Pribadong paaralan.

Elementarya, Junior High School, Natatanging Pang-suportang Eskewalahan

Kung nais makapasok sa paaralang elementarya o Junior High School na Munisipal, magtanong lamang sa Citizen’s Section ng Ward Office o Board of Education Section (Tel.:082-504-2469) na malapit sa inyong lugar.

Para sa impormasyon ukol sa pagpasok sa mga special needs schools, tawagan ang Special Needs Education Office ng Board of Education (Tel.: 082-504-2197).

Maari kang makapasok sa paaralang elementarya o Junior High School, Natatanging Pang-suportang Eskewalahan ng Munisipal anuman ang iyong kakayahan sa wikang nihonngo subalit ang paaralan ay binabase kung saan ka nakatira.

Ang mga klase sa paaralang elementarya at Junior High School, Natatanging Pang-suportang Eskewalahan ay sa wikang nihongo. Bagamat di kailangang magbayad ng tuition fee, ang mga gastos sa pagkain para sa tanghalian at mga gamit sa pag-aaral ay dapat bayaran.

Ang Munisipyo ay nagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilyang nahihirapan sa pagtataguyod ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Maaaring magtanong tungkol sa suportang pinansyal na ito sa papasukang paaralan ng inyong anak o sa Board of Education Section.

(Tel.: 082-504-2469)

High School

Higit sa 98% ng estudyanteng Hapon ay nagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa Senior High Schools.

Kelangang pumasa sa isang eksaminasyon bago makapasok sa high school. Meron ding mga high school na tumatanggap ng mga estudyante base sa espesyal na rekomendasyon. (Halimbawa, kahit hindi nakatapos sa Junior High School, kung malaman base sa isang pagsiyasat na ang talino ng bata ay katumbas ng talino ng mga batang nakatapos sa Junior High School, maaaring tanggapin pa rin ang bata upang kumuha ng entrance eksam ng high school.)

Ang mga high school ay natatangi (pang-bansa, pang-probinsya, pang-syudad) o pribado, at ang nilalaman ng curriculum ay natatangi sa regular o espesyal na kurso (Engineering, Manufacturing, Agriculture, atbp.), general na kurso, o di kaya mga kursong natatangi depende sa oras (full time, part time [pang-umaga o pang-hapon], o sa pamamagitan ng sulat at koreo (correspondence course).

Para sa impormasyon ukol sa Municipal Senior High Schools, tawagan ang Teacher Supervisory Division II ng Board of Education (Tel: 082-504-2704).

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa iba pang Municipal High Schools, tawagan ang sumusunod na mga lugar.

 • Pambansang Paaralan – Hiroshima University High School   Tel: 082-251-0192 
 • Pang-probinsyang Paaralan – Guidance Division ng High School Komisyon ng Edukasyon ng Hiroshima                  Tel: 082-513-4992
 • Pribadong Paaralan – Kagawarang Pangkalahatan ng mga Pribadong Paaralan ng Hiroshima-ken              Tel: 082-241-2805

Junior College at Kolehiyo

Upang makapasok sa mga Junior College o Kolehiyo, kinakailangang nakapagtapos sa high school ang bata, at makapasa ng entrance exam.

(Kung sakaling hindi naman nakapagtapos ng pag-aral sa isang Junior High School o high school sa Japan, maaari pa ring kumuha ng entrance exam ang bata kung napagpasyahan na ang kanyang kaalaman ay katumbas sa mga nakapagtapos dito sa Japan.)

Kung nais makapasok sa unibersidad, mangyaring makipag-ugnayan sa kolehiyo o unibersidad na nais pasukan.

Mga paaralan para sa mga dayuhan o foreigners

Sa siyudad ng Hiroshima, may mga paaralan para sa mga dayuhan o foreigners tulad ng Hiroshima International School na nagsasagawa ng mga klase sa wikang Ingles, at ang Hiroshima Korean School na nagsasagawa naman ng klase sa wika ng North/SouthKorea.

Ang mga paaralan para sa mga dayuhan ay nasasakop sa kategorya ng Miscellaneous Schools. Ang mga paaralan para sa mga dayuhan sa Hiroshima ay nagdudulot ng curriculum na katumbas sa Japanese Kindergarten, Elementary, Junior at Senior High School curriculum at ang mga mag-aaral na nagtatapos mula sa mga kurso sa Senior High School level ay maaring magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa mga Japanese College o University. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ng direkta ang bawat paaralan.

 • Hiroshima International School   Tel: 082-843-4111
 • Hiroshima Korean School        Tel: 082-261-0028

Kung ninanais na mag-aral ng wikang Hapon

Kung ninanais na mag-aral ng Wikang Hapon, mayroong mga klase ng wikang Hapon at mga kurso ng Hapon na ginaganapsa mga pampublikong bulwagan ng mga internasyonal na grupo ng palitan at mga lokal na boluntaryong grupo.

Kinakailangang mag bayad sa paaralan ng wikang Hapon. Sa kaso ng isang klase ng wikang Hapon o kurso ng wikang Hapon na ginaganap sa isang lokal na pampublikong bulwagan, maaari kang matuto na maliit na halaga lamang ang babayaran o walang bayad. Ang homepage (http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/Japanese/index.html) ng Hiroshima peaceful, cultural, central international exchange at seksyon ng korporasyon, makikita ninyo ang “Listahan ng mga Klase para sa Wikang Hapon”. Tawagan ang nakasaad na numero kung nais ninyong pumasok sa klaseng ito. Makipag-ugnayan sa Japanese Language School na nais ninyong pasukan.

3 Allowance para sa pag-aalaga ng bata

Binibigyan ng sustento ang mga tagapagalaga (guardians) ng bata mula 0 taong gulang hanggang ikatlong baitang ng junior high school (hanggang sa ika-31 ng Marso matapos maging 15 taong gulang ang bata).Kinakailangan magsumite ng aplikasyon para sa sustentong ito. Ang mga lumipat sa Lungsod ng Hiroshima na nakakatanggap na ng sustentong ito sa pinanggalingang lugar ay kinakailangang muling magsumite ng aplikasyon.

Sumangguni sa Health Services and Welfare Division (Sa Higashi ward ay sa Welfare Section) ng Public Welfare Department ng tanggapan nginyong ward para sa karagdagang detalye.