公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Thuế

Thuế của Nhật

Thuế của Nhật bao gồm thuế quốc gia do chính phủ thu và thuế địa phương do các Tỉnh, Thành phố và thị trấn.

🔸 Thuế Quốc gia: Thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế thừa kế và thuế tiêu thụ v.v..

🔸 Thuế địa phương
 ● Thuế cấp tỉnh: Thuế cư dân Tỉnh, thuế ô tô và thuế tiêu dùng địa phương v.v..
 ● Thuế cấp thành phố, thị trấn, làng xã: Thuế cư dân Thành phố, thuế tài sản cố định và thuế ô tô hạng nhẹ v.v..
※ Thuế quốc gia liên hệ phòng thuế vụ. Thuế cấp tỉnh liên hệ văn phòng thuế tỉnh.

🙂 Tiếp sau đây sẽ giải thích về các thuế liên quan đến cá nhân là thuế cư trú tỉnh và thuế cư trú thành phố.

Thuế cư trú thành phố và thuế cư trú tỉnh của cá nhân (thuế cư dân)

Thuế cư dân thành phố và thuế cư dân tỉnh của cá nhân gộp lại gọi là thuế cư dân. Hai thuế này được thanh toán cùng với nhau.

 Thuế cá nhân cư dân thành phố  +  Thuế cá nhân cư dân tỉnh  =  Thuế cư dân

Thuế cư dân thì những người có thu nhập từ năm trước, và có địa chỉ cư trú từ ngày 1 tháng 1 của năm đó thì phải thanh toán.
Tiền thuế cư dân là sự kết hợp được tính từ “tỷ lệ bình quân đầu người” là một số tiền cố định bất kể thu nhập cao hay thấp, và từ “tỷ lệ thu nhập” với mức thuế dựa trên thu nhập năm trước của người đó.

 Tiền thuế cư dân  =  Tỉ lệ thu nhập  +  Tỉ lệ bình quân

Thông tin chi tiết xin xem tại trang Web thành phố Hiroshima (https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/199970.html) hoặc hỏi ban phụ trách văn phòng thuế.

📝 Hiệp ước thuế

Những du học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh v.v.. Người đến từ quốc gia có ký kết công ước tô thuế với Nhật <một quy ước được quyết định giữa các quốc gia về thuế>.
● Du học sinh
● Thực tập sinh (Người thực tập ở các doanh nghiệp v.v..)
Nếu đáp ứng hiệp ước thuế thì có thể được miễn thuế thu nhập hoặc thuế cư dân. Để nhận được miễn thuế cần phải nộp đơn xin miễn thuế cư dân và thuế thu nhập riêng từng loại. Nếu bạn chỉ nộp đơn xin miễn thuế thu nhập thì sẽ không được miễn thuế cư dân.

Cách đóng tiền thuế cư dân

Có 2 cách: một là công ty sẽ nộp cho thành phố thông qua việc trừ thuế từ tiền lương của bạn (Thu thuế đặc biệt), hai là bạn tự đóng thuế (Thu thuế bình thường).
Người tự đóng thuế sẽ có giấy thông báo từ thành phố. Hãy xác nhận nội dung và cố gắng đóng tiền đúng kì hạn.

Nếu không đóng thuế cư dân v.v..

Người mà không đóng thuế như là thuế cư trú đúng thời hạn, sẽ phải đóng tiền thuế từ trước đó và tiền gia hạn thời gian. Thêm nữa, cũng có thể bị xử lý không đóng thuế như là tịch thu tài sản, ví dụ tiền lương v.v..  
Để không xảy ra việc như thế này xin hãy đóng thuế đúng thời hạn. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web thành phố Hiroshima: (https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/18862.html) (Trang tiếng anh). Hoặc hỏi tại Ban phụ trách của Phòng đối sách thanh toán phụ trách quận bạn đang sinh sống.

Top