公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Thuế

Thuế của Nhật

Thuế của Nhật bao gồm thuế Quốc gia do chính phủ thu và thuế địa phương do các Tỉnh, Thành phố và thị trấn. Thuế Quốc gia có thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế thừa kế và thuế tiêu thụ v.v. Thuế địa phương có thuế cấp Tỉnh bao gồm thuế cư dân Tỉnh, thuế ô tô và thuế tiêu dùng địa phương v.v, và thuế cấp Thành phố và thị trấn bao gồm thuế cư dân Thành phố, thuế tài sản cố định và thuế ô tô hạng nhẹ.

※ Để biết thêm thông tin về thuế Quốc gia và thuế cấp Tỉnh hãy liên hệ tới Sở Thuế, Văn phòng thuế của Tỉnh.

Thuế cư trú Thành phố và thuế cư trú Tỉnh của cá nhân (thuế cư dân)

Trong thuế địa phương có thuế cư dân Thành phố và thuế cư dân Tỉnh do các cá nhân có địa chỉ tại Thành phố Hiroshima đóng. Hai thuế này được thu gộp cùng với nhau. Những thuế này (thuế cư dân Thành phố và thuế cư dân Tỉnh gọp lại gọi chung là “thuế cư dân”) được tính từ tỷ lệ bình quân đầu người với mức thuế như nhau, và từ tỷ lệ thu nhập với mức thuế dựa trên thu nhập năm trước của người đó.

Bên cạnh đó, những du học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh v.v đến từ quốc gia có ký kết Công ước Tô Thuế nếu đáp ứng các yêu cầu nhất định có thể được miễn thuế thu nhập hoặc thuế cư dân. Để được công nhận được miễn thuế cần phải nộp đơn xin miễn thuế cư dân và thuế thu nhập riêng từng loại. Hãy lưu ý nếu bạn chỉ nộp đơn xin miễn thuế thu nhập thì sẽ không được miễn thuế cư dân.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ ban phụ trách của Phòng thuế Cư dân Thành phố của Cục thuế Thành phố nơi bạn sinh sống.