公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế – Bộ phận quốc tế – Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima thực hiện xử lý một cách thích hợp và nghiêm ngặt các thông tin cá nhân như sau.

Tuân thủ pháp luật liên quan, v.v…

Chúng tôi tuân thủ “Đạo luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân” (dưới đây gọi là “Luật”), pháp luật liên quan đến thông tin cá nhân, “Quy định bảo vệ thông tin cá nhân của Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima” đã xây dựng độc lập và các chuẩn mực khác.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Đối với việc thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi có thể hiện rõ mục đích sử dụng và không sử dụng nó ngoài mục đích đó.

Cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba

Ngoại trừ trường hợp được pháp luật công nhận, v.v… Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba nếu chưa nhận được sự đồng ý của bản thân người đó.

Top