公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Pansamantalang  Espesyal na tulong para sa mamamayan na kung saan ang taunang kita ay bumaba pagkatapos ng Enero 1,2021, makuwalipikado sila para maliban sa pagbabayad ng katayuan sa buwis bilang mamamayan

Pansamantalang  Espesyal na tulong para sa mamamayan na kung saan ang taunang kita ay bumaba pagkatapos ng Enero 1,2021, makuwalipikado sila para maliban sa pagbabayad ng katayuan sa buwis bilang mamamayan

Dahilan sa patuloy na pagkalat ng COVID 19 sa paligid ng bansa ,marami sa mga pamilya ay humaharap sa iba’t ibang pagsubok tungkol sa kabuhayan at trabaho. Dahil sa ganitong kalagayan upang mabilis na mapunan ang mga pangangailangan at matulungan na makaahon ang mga pamilya, Nagsagawa ang gobyerno na spesyal na pagtulongpara sa mga sambahayan na maliban sa pagbabayad sa buwis residente, na kung saan ang kabahayan ay bumaba ang kita sa isang taong kita matapos ang Enero 1, 2021, at  makapasasila sa pagliban ng kalagayan sa mga buwis.

Tanunagan

Kung meron po kayong Tanong? Pakitawagan po ang mga ito Questions?  


Hiroshima City Provisional Special Benefit for Residents Tax-Exempt Households Center
(Mga impormasyon tungkol sa  bumaba ang kinita na pinamumunuan ng Siyudad ng Hiroshima ) 

Telephone 082-236-7229   
Kilatisin mabuti na tama ang numero na tinatawagan bago tumawag.
Araw ng Pagtanggap Pebrero 1st, 2022 (Martes) – Nobyembre 30th, 2022 (Miyerkules)
Oras 9 umaga – 5:15 hapon (Sarado, Sabado, Linggo at Fiesta opisyal)

 

Paki saliksik po ang website ng Siyudad ng Hiroshima Para po sa maraming detalye tungkol sa benepisyo kasama ang konsiderasyon aplikasyon:

Ingles site 👉  https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/277618.html

Hapon site 👉  https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/256517.html


Ang nararapat na halaga,at ang karapat dapat na mamamayan

Halaga 100,000 yen bawat isang sambahayan per household
Panahon ng Pag aaplay Nararapat na maihatid ang aplikasyon ng Setyembre 30, 2022
Ang Karapt-dapat:

Mga sambahayan, na dahil sa naapektuhan ng patuloy na pagkalat ng COVID-19, bumaba ang isang taunan kita.

Para sa mga Sambahayan na ang mga kinikita sa isang taon (12 beses na kita sa kahit anong buwan mula sa taong 2021 ng Enero) na pareho ang halaga o bumaba ang kinita upang makapasa sa pagliban sa pagbabayad ng buwis residente, at maaari silang maka pag-aplay para sa benepisyo.

Hindi na makatanggap ng ulit na bayaran.  Ang mga naka pag aplay na sa pansamantalang espesyal na tulong para sa maliban ang buwis pang mamamayan ay hindi na makapag aaplay.

 

🔷🔶🔹🔸 Para sa iba pang kaalaman tungkol sa Pansamantalang tulong para sa mga mamamayan na maliban ang pagbabayad ng buwis. Paki Klik po dito.


Paano po mag aplay

Upang matanggap ang pera, nararapat mag sumite ng aplikasyon.

Para po ma I download ang mga pag aaplay na mga papeles, Paki gamit po ang link na nasa ibaba. At kapag nasulatan na ang mga nararapat sulatan ipadala po ang mga aplikasyon sa pamamagitan ng post mail.


📪 Saan po nararapat ipadala ang mga aplikasyon:

Hiroshima City Provisional Special Benefit for Residents Tax-Exempt Households Center
Health and Welfare Planning Division
Health and Welfare Bureau
The City of Hiroshima
Hiroshima Central Post Office PO Box 100   730-8712

 

Support Centers


🔵 Hiroshima City & Aki County Konsultasyon Serbisyo Para sa mga Dayuhan International Resident Consultation Service

Tumawag lamang po kung nais po ang tulong sa wika Tawagan po kami.

Oras ng Pagtanggap Lunes hanggang Biyernes alas 9 umaga – 4 hapon  (Sarado ng Fiesta Opisyal)
Telephone 082-241-5010
Mga wika Intsik, Ingles, Portugis, Espanyol, Biyetnamis, at Filipino 
*Ang Filipino ay Biyernes lamang po Filipino
E-mail soudan@pcf.city.hiroshima.jp Top