公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Priority Cash Benefit bilang Tulong sa Tumataas na Gastusin sa Pamumuhay ng Hiroshima City

Priority Cash Benefit bilang Tulong sa Tumataas na Gastusin sa Pamumuhay ng Hiroshima City

Upang mabawasan ang pasanin gawa ng tumataas na presyo ng kuryente, pagkain, at iba pa, ang lungsod ay magbibigay ng benepisyo sa mga sumusunod na sambahayan.

A. Benepisyo para sa mga sambahayan kung saan ang lahat ng miyembro ay hindi kailangan magbayad ng 2023 per capita residents’ ta

B. Benepisyo para sa mga sambahayan kung saan ang lahat ng miyembro ay hindi kailangan magbayad ng 2023 income-based residents’ tax (mga sambahayang pinapatawan lamang ng per capita residents’ tax)

* Ang mga sambahayang may residence record sa Hiroshima City noong Disyembre 1, 2023 ay karapat-dapat tumanggap ng benepisyong ito.

* Ang mga sambahayang tumanggap ng benepisyong hindi kailangan magbayad ng residents’ tax A (mga sambahayang karapat-dapat sa benepisyong 70,000 yen) ay hindi karapat-dapat tumanggap ng benepisyo ng B.

A. Benepisyo para sa mga sambahayan kung saan ang lahat ng miyembro ay hindi kailangan magbayad ng 2023 per capita residents’ tax

1. Halaga ng tulong

70,000 yen bawat sambahayan

2. Deadline ng aplikasyon

Mayo 31, 2024 (Biyernes) (dapat balido ang postmark sa araw na ito)

* Para sa karagdagan ng bagong isinilang (mga batang ipinanganak sa o pagkatapos ng Disyembre 2, 2023) na bata, Agosto 30, 2024 (Biyernes) (dapat balido ang postmark sa araw na ito)

3. Mga pamamaraan

(1) Mga sambahayang tumanggap ng nakaraang (natapos noong Setyembre 29, 2023) Priority Cash Benefit para Tumulong sa Tumataas na Gastusin sa Pamumuhay ng Hiroshima City (30,000 yen) at tumutugon sa mga kondisyon

– Hindi kailangan ng anumang pamamaraan para tumanggap ng benepisyong ito.

– Ipinadala ng Hiroshima City Hall ang benepisyo sa bank account ng mga karapat-dapat sa pamamagitan ng bank transfer noong Disyembre 27 o Enero 23.

(2) Mga sambahayang hindi kailangan magbayad ng residents’ tax sa pagkakaalam ng Hiroshima City Hall (mga sambahayan bukod sa (1))

– Makakatanggap ng “confirmation letter”, na isang dokumento tungkol sa mga pamamaraan mula sa Hiroshima City Hall. (Ang dokumentong ito ay naipadala noong Disyembre 22, 2023)

– Pagkatanggap ng dokumento, mangyaring ilagay ang mga kinakailangang impormasyon at ipadala ito gamit ang return envelope na kasamang nakapaloob.

(3) Mga sambahayang hindi kailangan magbayad ng residents’ tax ngunit wala ito sa pagkakaalam ng Hiroshima City Hall kaya hindi nakatanggap ng dokumento (mga sambahayan bukod sa (1) at (2))

– Kailangan ng aplikasyon upang makatanggap ng benepisyo.

– Mangyaring makipag-ugnayan sa City of Hiroshima Office for the Cash Benefit to Help with the Rising Cost of Living (Tel. 082-569-4504).

<Mga dahilan kung bakit wala sa pagkakaalam ng Hiroshima City Hall ang impormasyon sa buwis>

– Mga sambahayang walang impormasyon sa buwis sa Hiroshima City, tulad ng mga sambahayang may miyembro na lumipat sa Hiroshima City sa o pagkatapos ng Enero 2, 2023

– Mga sambahayang hindi na kinailangan magbayad ng per capita residents’ tax dahil sa pag-amend ng tax return, at iba pa

[Paraan ng aplikasyon]

Mangyaring i-download ang application form mula sa website ng Hiroshima City Hall at i-print ito. Mangyaring ilagay ang mga kinakailangang impormasyon sa application form at ipadala ito sa City of Hiroshima Office for the Priority Cash Benefit to Help with Rising Costs kasama ng mga nakalakip na dokumento.

<Link para sa pag-download ng application form (salitang Hapon)>

 Website ng Hiroshima City Hall

 Application form (PDF)

<Saan ipapadala ang mga dokumento>

〒730-8712
広島中央郵便局私書箱第100号
広島市役所健康福祉局健康福祉企画課
広島市価格高騰重点支援給付金事務センター

City of Hiroshima Office for the Cash Benefit to Help with the Rising Costs of Living
Health and Welfare Planning Division, Health and Welfare Bureau, City of Hiroshima
Hiroshima Central Post Office PO Box 100
730-8712

B. Benepisyo para sa mga sambahayan kung saan ang lahat ng miyembro ay hindi kailangan magbayad ng 2023 income-based residents’ tax (mga sambahayang pinapatawan lamang ng per capita residents’ tax)

* Ang mga sambahayang tumanggap ng benepisyong hindi kailangan magbayad ng residents’ tax A (mga sambahayang karapat-dapat sa benepisyong 70,000 yen) ay hindi karapat-dapat tumanggap ng benepisyo.

1. Halaga ng tulong

100,000 yen bawat sambahayan

2. Deadline ng aplikasyon

(1) Mga sambahayang pinapatawan lamang ng per capita residents’ tax sa pagkakaalam ng Hiroshima City Hall

– Makakatanggap ng “confirmation letter”, na isang dokumento tungkol sa mga pamamaraan mula sa Hiroshima City Hall. (Ang dokumentong ito ay naipadala noong Pebrero 6, 2024)

– Pagkatanggap ng dokumento, mangyaring ilagay ang mga kinakailangang impormasyon at ipadala ito gamit ang return envelope na kasamang nakapaloob.

(2) Mga sambahayang hindi kailangan magbayad ng residents’ tax ngunit hindi wala ito sa pagkakaalam ng Hiroshima City Hall kaya hindi nakatanggap ng dokumento (mga sambahayan bukod sa (1))

– Kailangan ng aplikasyon upang makatanggap ng benepisyo.

– Mangyaring makipag-ugnayan sa City of Hiroshima Office for the Cash Benefit to Help with the Rising Cost of Living (Tel. 082-569-4504).

<Mga dahilan kung bakit wala sa pagkakaalam ng Hiroshima City Hall ang impormasyon sa buwis>

– Mga sambahayang walang impormasyon sa buwis sa Hiroshima City, tulad ng mga sambahayang may miyembro na lumipat sa Hiroshima City sa o pagkatapos ng Enero 2, 2023

– Mga sambahayang nagpalit mula per capita/income-based residents’ tax sa income-based residents’ tax lamang dahil sa pag-amend ng tax return, at iba pa

[Paraan ng aplikasyon]

Mangyaring i-download ang application form mula sa website ng Hiroshima City Hall at i-print ito. Mangyaring ilagay ang mga kinakailangang impormasyon sa application form at ipadala ito sa City of Hiroshima Office for the Priority Cash Benefit to Help with Rising Costs kasama ng mga nakalakip na dokumento.

<Link para sa pag-download ng application form (salitang Hapon)>

 Website ng Hiroshima City Hall

 Application form (PDF)

<Saan ipapadala ang mga dokumento>

〒730-8712
広島中央郵便局私書箱第100号
広島市役所健康福祉局健康福祉企画課
広島市価格高騰重点支援給付金事務センター

City of Hiroshima Office for the Cash Benefit to Help with the Rising Costs of Living
Health and Welfare Planning Division, Health and Welfare Bureau, City of Hiroshima
Hiroshima Central Post Office PO Box 100
730-8712

Tungkol sa karagdagang bayad sa mga sambahayang may mga bata

Sa mga sambahayang maaaring tumanggap ng benepisyo, magbibigay ng 50,000 yen kada bata bilang karagdagang bayad sa mga sambahayang may batang may gulang na 18 taon o mas bata pa noong Disyembre 1, 2023 (mga batang ipinanganak sa o pagkatapos ng Abril 2, 2005). Para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa “City of Hiroshima Office for the Cash Benefit to Help with the Rising Cost of Living”.

Sa mga ganitong sitwasyon din, mangyaring makipag-ugnayan sa “City of Hiroshima Office for the Cash Benefit to Help with the Rising Cost of Living”.

– Kapag may mga katanungan tulad ng kung sa inyong palagay, ang isang sambahayan ay karapat-dapat para makatanggap ng benepisyo ngunit hindi nakatanggap ng dokumento, at iba pa

– Kapag maaaring hindi maging karapat-dapat sa benepisyo tulad ng kung ang lahat ng miyembro ng sambahayan ay tumatanggap ng suporta mula sa miyembro na nagbabayad ng buwis

Para sa mga katanungan

City of Hiroshima Office for the Cash Benefit to Help with the Rising Cost of Living
Tel. 082-569-4504
Fax. 082-569-4507
Oras ng pagtanggap: Lunes hanggang Biyernes  9:00 am hanggang 5:15 pm
(Sarado sa Sabado, Linggo, at national holidays)

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Kung mayroon kang anumang mga pangamba, tulad ng kakulangan na magsalita ng wikang Hapon, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina sa ibaba.

Hiroshima City at Aki County International Resident Consultation Service
Telepono: 082-241-5010
E-mail: soudan@pcf.city,hiroshima.jp
Mga araw na maaaring magpakunsulta: Lunes hanggang Biyernes mula alas 9:00 umaga hanggang 4:00 hapon
* Sarado tuwing Sabado, Linggo, Pambansang Holiday ng Japan, Agosto 6, at Pista ng Bagong Taon (Disyembre 29 hanggang Enero 3).
Mga wika: Ingles, Intsik, Espanyol, Portuges, Vietnamese, at Filipino
* Ang mga konsultasyon sa Filipino ay sa Biyernes at ika una at pangatlong Miyerkules ng buwan.

Top