公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mamamayan na  maliban sa buwis mamamayan

Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mamamayan na  maliban sa buwis mamamayan

Dahilan sa patuloy na pagkalat ng COVID 19 sa paligid ng bansa, marami sa mga pamilya ay humaharap sa iba’t ibang pagsubok tungkol sa kabuhayan at trabaho. Dahil sa ganitong kalagayan upang mabilis na mapunan ang mga pangangailangan at matulungan na makaahon ang mga pamilya, Nagsagawa ang gobyerno ng espesyal na pagtulong para sa mga sambahayan na maliban sa pagbabayad sa buwis residente, mula FY 2021.

Tanungan

Pakitawagan po ang mga sumusunod

Hiroshima na merong sentro sa Pansamantalang Espesyal na Benepisyo para sa mga mamamayan na maliban sa Pagbabayad ng Buwis Residente
(Mga impormasyon tungkol sa  bumaba ang kinita na pinamumunuan ng Siyudad ng Hiroshima)

Telephone 082-236-7229   
Kilatisin mabuti na tama ang numero na tinatawagan bago tumawag
Araw ng Pagtanggap  Pebrero 1, 2022 (Martes.) – Nobyembre 30, 2022 (Miyerkules)
Oras 9 umaga – 5:15 hapon
(Sarado, Sabado, Linggo at Fiesta opisyal)

Paki saliksik po ang website ng Siyudad ng Hiroshima Para po sa maraming detalye tungkol sa benepisyo kasama ang konsiderasyon aplikasyon:

Site po ng Ingles 👉  https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/277618.html

Site po ng Hapon 👉  https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/256517.html


 🔷🔶🔹🔸Para po sa kaalaman tungkol sa Pansamantalang Espesyal benepisyo para sa mga mamamayan na kung saan ang taunang kita ay bumaba pagkatapos ng Enero 1, 2021.  At upang makuwalipika para maliban sa pagbabayad ng katayuan sa buwis. Paki klik po dito.

Ang nararapat na halaga,at ang karapat dapat na mamamayan

Halaga 100,000yen bawat isang sambahayan
Panahon ng Pag aaplay Nararapat na maihatid ang aplikasyon ng Setyembre 30, 2022.
Pagiging Karapat dapat Para maging karapat dapat,nararapat na mapunan ng mamamayan ang mga kinakailangan na nakalista sa ibaba. Ang muling pagtanggap ay hindi na po maaari. Ang mga mamamayan na nakapag aplay na para sa espesyal na benepisyo na ang taunang kita ay bumaba pagkatapos ng Enero 1, 2021, ay hindi na po makapag aaplay.

[Kuwalipikasyon]
Lahat ng mga sambahayan ay maliliban sa buwis residente na nasa taong 2021. Sang ayon sa panahong ng Disyembre 10, 2021. (flat rate)

 

Paano po mag aplay

(1) Lahat ng miyembro na maagang nanirahan o naninirahan na mula ng Enero1, 2021

Direktang Pinadalhan ng siyudad ng mga papeles ang mga karapat dapat na mamamayan. Ikumpirmang mabuti ang nilalaman, sulatan ang mga dapat sulatan bago ipadala pabalik.

Paalaala:
Ang siyudad ay nagpadala ng mga papeles para sa mga karapat na mamamayan. Subalit kung alam po ninyo na kuwalipikado kayo sa mga kondisyon na para maging karapat dapat,at hindi ninyo natatanggap ang mga papeles, tawagan po ang call center, minsan ay merong aksidente na bumabalik ang mga papeles na ipinadala sa mga mamamayan.

(2) Para sa mga miyembro ng sambahayan na kung saan ang isa o higit sa isa na miyembro ng sambahayan ay lumipat sa siyudad ng Hiroshima bago o pagkatapos ng Enero 2, 2021

Kinakailangan pong mag aplay ang bawa’t isa. Para po makapag download ng mga papeles, paki gamit po ang Link sa ibaba ..At kapag nasulatan na po ninyo ang mga dapat sulatan  at naihanda na ang mga hinihiling na  mga dokumento,paki padala sa pamamagitan ng koreo. (Tumatanggap po ngayon ng mga aplikasyon.)

📪 Saan ipapadala ang aplikasyon:

Hiroshima City Provisional Special Benefit for Residents Tax-Exempt Households Center

Health and Welfare Planning Division
Health and Welfare Bureau
The City of Hiroshima
Hiroshima Central Post Office PO Box 100    730-8712

 

Support Center

🔵 Hiroshima City & Aki County International Resident Consultation Service
      Para sa mga mamamayan nangangailangan ng pagtulong sa wika,paki tawagan po kami.

Address 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima
Araw at Oras ng Bukas Lunes hanggang Biyernes  9 umaga – 4 hapon (Sarado ng Fiesta Opisyales)
Telephone 082-241-5010
Mga Wika Intsik, Ingles, Espanyol, Portugis, Biyetnamis at Filipino.  *Filipino ay tuwing Biyernes lamang po.
E-mail soudan@pcf.city.hiroshima.jp 

 

Top