公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • COVID-19: Mga pagbabago sa suporta ng gobyerno para sa paggamot sa COVID-19 (mula noong 5/8/2023)

COVID-19: Mga pagbabago sa suporta ng gobyerno para sa paggamot sa COVID-19 (mula noong 5/8/2023)

Simula noong Mayo 8, 2023, ibinaba ang COVID-19 at na-reclassify bilang Class 5 Infectious Disease sa ilalim ng Infectious Disease Act. Sa ibaba ay makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nagbago pagkatapos ng reclassificationPara sa karagdagang impormasyon, pakibisita ang opisyal na website ng Hiroshima City (▪wikang HaponIngles). Pakitandaan na ang sumusunod na impormasyon ay maaaring magbago sa hinaharap.

Mga Tanong: Public Health Promotion Division (Kenkō Suishin Ka)  Tel: 082-504-2622

🔹 Mga pagbabago sa bayad sa medikal at pagsusuri

Bagay Pagkatapos ng Reclassification sa Class 5 (mula 5/8)
Suporta ng gobyerno para sa mga
ayad sa paggamot sa outpatient, mga
bayarin sa ospital, mga bayarin sa
pagsusuri
Ang suporta lamang ng gobyerno para sa mga therapeutic na gamot at isang bahagi ng mga bayarin sa ospital ay
magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Setyembre 2023.
Iba pang bayad sa paggamot ay babayaran ng pasyente sa
ilalim ng co-pay.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang
website ng Hiroshima City
Suporta ng gobyerno para sa mga
bayarin sa pagsusuri sa PCR
Ang suporta ng gobyerno para sa mga bayarin sa pagsusuri ay magtatapos.

🔹 Mga pagbabago sa mga serbisyong ibinibigay ng mga institusyong medikal

Bagay Pagkatapos ng Reclassification sa Class 5 (mula 5/8)
Pag aayos ng pagpapa ospital Bilang isang patakaran, ang mga pagsasaayos ay gagawin sa
pagitan ng mga institusyong medikal (gagawin sa mga
nararapat na batayan)
Pagpapagaling at panunuluyan (hotel quarantine) Mawawala na po ang serbisyo na ito.

🔹 Mga pagbabago sa sistema ng suporta para sa mga nagpapagaling sa tahanan

Bagay Pagkatapos ng Reclassification sa Class 5 (mula 5/8)
Ang mga kahilingan sa pananatili sa
bahay ay isinasagawa ng gobyerno
Hindi na magkakabisa ang kahilingan ng gobyerno na manatili
sa bahay ang mga infected na taong may COVID-19 at close
contact.
Ang pagsubaybay at pamamahala sa
kalusugan ay isinasagawa ng Hiroshima Prefecture. Pagsusubaybay na mga
sentro o lokal na health center para sa
mga rehistradong pasyente
Ihihinto na ang serbisyong ito.
Pagbibigay ng mga home recovery sets at pagpapahiram ng mga pulse
oximeter
Ihihinto na ang serbisyong ito.
Paghahatid ng pasyente mula sa
kanilang tahanan patungo sa mga
institusyong medikal
Ihihinto na ang serbisyong ito.
Mga Online medical center
(Itinaguyod ng Prepektura ng
Gobyerno)
Ihihinto na ang serbisyong ito.

🔹 Mga pagbabago sa mga tanggapan ng konsultasyon

Bagay Pagkatapos ng Reclassification sa Class 5 (mula 5/8)
Medikal na konsultasyon para sa mga may lagnat Call Center
Tel: 082-241-4566 (saltang Hapon)
Hours: 24 oras
Mga konsultasyon para sa mga
nagpapagaling sa tahanan
Consultation Center Para sa mga nagpapagaling sa Tahanan (konsulta sa kalusugan at pangkalahatang konsulta)
Tel:
0570-000-510 (salitang Hapon)
Hours:
24 oras
Mga Sertipiko sa Tahanan/Panunuluyan Para lamang sa mga taong na-diagnose na may COVID-19 sa o bago ang Mayo 7, 2023, ang serbisyong ito ay binalak na
ipagpatuloy hanggang sa katapusan ng Hunyo 2023.

Bintana ng impormasyon
Tel: 0570-090-005 (salitang Hapon)
Oras: 8:30 umaga – 5:15 hapon mula Lunes – Biyernes
   (Sarado ng Fiesta Opisyal)
Para sa mga hindi sigurado na
nararapat kayang tumawag ng
ambulansya
Hiroshima Regional Urban Area Emergency Consultation
Center

Tel: #7119 or 082-246-2000 (salitang Hapon)

💠 Kung nahihirapan po kayo sa salitang hapon, tumawag po sa tanggapang ito na nasa ibaba.

Hiroshima City & Aki County International Resident Consultation Service

Tel: 082-241-5010  // Fax: 082-242-7452

Email: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Oras ng serbisyo: Mula Lunes-Biyernes mula 9 umaga-4 ng hapon

Sarado: Tuwing Sabado, Linggo at Fiesta Opisyal, Agosto 6, Disyembre 29 hanggang Enero 3

Mga Wika: Hapon , Ingles, Espanyol, Portugis, Biyetnamis at Pilipino,
      ※ Ang wikang Pilipino ay nagbibigay ng serbisyo Tuwing Biyernes at una at ika-atlong  Huwebes.

Top