公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Mahalagang balita para sa mga may mga anak.”Ang pagpapalaki ng mga bata sa sambahayan ay sumusuporta sa mga espesyal na benepisyo” (Mga sambahayan na hindi nag-iisang magulang) mangyaring mag-aplay

Mahalagang balita para sa mga may mga anak.”Ang pagpapalaki ng mga bata sa sambahayan ay sumusuporta sa mga espesyal na benepisyo” (Mga sambahayan na hindi nag-iisang magulang) mangyaring mag-aplay

Magbibigay kami ng mga benepisyo upang suportahan ang buhay ng mga sambahayan na nagpapalaki ng mga bata na may mababang kita na apektado sa pagtaas ng mga presyo tulad ng mga gastos sa pagkain. Para sa mga detalye sa mga benepisyo, tingnan ang website ng Hiroshima City Hall. (wikang Hapon).

Ang mga nakatanggap ng piskal na 2022 na may mababang kita na pagpapalaki ng anak sa sambahayan na sumusuporta sa espesyal na benepisyo (para sa mga sambahayan na hindi nag-iisang magulang) mula sa Hiroshima City Hall ay hindi kailangang mag-aplay para sa benepisyong ito. Ang Hiroshima City Hall ay maghuhulog ng salapi sa account sa mga nakatanggap ng 2022 na may mabababang kita na nagpapalaki ng bata para sa espesyal na benepisyo sa suporta sa buhay (ito ay para sa mga sambahayang hindi nag-iisang magulang).

Para po sa higit na kaalaman tungkol sa Espesyal na Benepisyo para sa mga single-parent na sambahayan, paki klik po dito.

1. Pera na matatanggap mo

50,000 yen para bawat karapat-dapat na bata

2. Ang mga taong kailangang mag-aplay para sa mga benepisyo

Kung kayo po ang nagpapalaki sa mga bata at nasa ilalim ng alinman sa ① o ②, mangyaring mag-apply para sa mga benepisyo.

● Mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2005 at hanggang Pebrero 29, 2024   

● Mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2003 at hanggang Pebrero 29, 2024

Mga Kategorya :

① Mga taong hindi kailangang magbayad ng resident tax sa taong 2023

② Ang mga tao na ang pananalapi ng sambahayan ay biglang nagbago mula noong Enero 1, 2023 dahil sa epekto ng pag taas ng halaga ng pagkain, atbp. Ang kanilang kita ay hindi kasama sa per capita resident tax para sa fiscal 2023.

🖐 Ang mga nakatanggap ng “Mga Espesyal na Benepisyo para sa Pag-aalaga ng Bata na Suporta sa Buhay ng Sambahayan” para sa mga sambahayan na nag-iisang magulang ay hindi makakatanggap ng perang ito.

🖐 Hindi makatatanggap ng salapi ang mag aaplay kung ang kasama sa tirahan ay mayroong malaking kinikita.

3. Paraan para mag-apply sa mga benepisyo

Saan kukuha ng Application Form

Mangyaring i-download mula sa website ng Hiroshima City. O maaari mo itong makuha sa welfare section ng ward office.

Welfare section ng ward office

● Naka-ku: 4-1-1 Ote-machi, Naka-ku

● Higashi-ku: 9-34 Higashi-kaniya-cho, Higashi-ku

● Minami-ku: 1-4-46 Minami-machi, Minami-ku

● Nishi-ku: 2-24-1 Fukushima-cho, Nishi-ku

● Asaminami-ku: 1-38-13 Nakasu, Asaminami-ku

● Asakita-ku: 3-19-22 Kabe, Asakita-ku

● Aki-ku: 3-2-16 Funakoshi-minami, Aki-ku

● Saeki-ku: 1-4-5 Kairoen, Saeki-ku

Lugar na kung saan I aaplay

Mangyaring ipadala ang iyong aplikasyon sa address sa ibaba.

〒730-8790
Hiroshima Central Post Office PO Box No. 5
Fiscal 2023 Hiroshima City Childrearing Household Life Support Mga Espesyal na Benepisyo (para sa mga sambahayang hindi nag-iisang magulang) Administrative Processing Center

〒730-8790 
広島中央郵便局 私書箱第5号
令和5年度広島市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務処理センター

(〒730-8790 Hiroshima Chuo Yubinkyoku Shishobako Dai 5 go)
(Reiwa 5 nendo Hiroshima-shi Kosodate-setai Seikatsu Shien Tokubetsu Kyufukin (Hitori-oya-setai Igaibun) Jimushori Sentā)

Panahon kung kailan maaaring isumite ang mga aplikasyon

Mangyaring ilagay ang application form sa isang mailbox bago ang Pebrero 29, 2024 (Huwebes).

Gayunpaman, para sa mga batang ipinanganak noong Pebrero 2024, atbp., mangyaring ilagay ang application form sa isang mailbox bago ang Marso 15, 2024 (Biyernes).

※Kung hindi makumpirma ng Hiroshima City Hall ang iyong aplikasyon sa petsang ito, halimbawa dahil hindi sapat ang mga  dokumento, hindi mo matatanggap ang perang ito.

4. Lugar na maaari pong Kumunsulta

Mga kinakailangang dokumento, Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-aaplay, mangyaring tawagan po kami.

Hiroshima Shiyakusho, Kodomo Mirai Kyoku, Kodomo Katei Shien Ka

TEL: 082-504-2161 (wikang Hapon)

FAX: 082-504-2727

Mga oras ng pagtanggap: 8:30 umaga hanggang 5:15 hapon

Sarado: Tuwing Sabado, Linggo, at pista opisyal

Kung mayroon kang anumang mga problema, tulad ng hindi marunong magsalita ng wikang Hapon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Hiroshima City/Aki-gun Consultation Desk para sa mga Dayuhang Residente

TEL: 082-241-5010

Email: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Mga araw ng konsultasyon: Lunes hanggang Biyernes

Mga oras ng konsultasyon: 9:00 umaga hanggang 4:00 hapon

Sarado: Sabado, Linggo, Pambansang Pista Opisyal, ika-6 ng Agosto, ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero

Mga wika: Espanyol,Intsik, Biyetnamis, Portugis, Ingles, Filipino ※Ang wikang Pilipino ay tuwing ika 1 at 3 ng Huwebes at tuwing Biyernes

Top