公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
 • ホーム
 • Tungkol sa Ayudang Emergency Support para sa Pagtaas ng Presyo ng Kuryente, Gas, Pagkain atbp.
  (50,000 yen sa bawat 1 sambahayan ang ibibigay)

Tungkol sa Ayudang Emergency Support para sa Pagtaas ng Presyo ng Kuryente, Gas, Pagkain atbp.
(50,000 yen sa bawat 1 sambahayan ang ibibigay)

Tungkol sa Ayudang Emergency Support para sa Pagtaas ng Presyo ng Kuryente, Gas, Pagkain atbp.

Bilang komprehensibong hakbang na tutugon sa cost of living, sahod, at pamumuhay, isinaalang-alang ang dagdag na pasanin dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente, gas, pagkain atbp., at magbibigay ng 50,000 yen sa bawat isa sa mga sambahayang mababa ang kita (sambahayang exempted sa residence tax atbp.) na partikular na lubhang naapektuhan ang budget ng pamilya.


Halagang ibibigay / Taong sakop sa pagbibigay atbp.

50,000 yen bawat 1 sambahayan ang halagang ibibigay.

Ang mga sambahayang sumasailalim sa alinman sa 1 o 2 sa ibaba ang sakop sa pagbibigay.
(Hindi maaaring tumanggap ng dobleng ayuda.)


Deadline ng application: Pebrero 28, 2023 (Reiwa 5) (balido ang may postmark hanggang sa araw na ito)

1 Sambahayang exempted sa per capita residence tax para sa piskal na taong 2022 (Reiwa 4)

・Sambahayang sakop

Sambahayang exempted sa per capita residence tax para sa piskal na taong 2022 (Reiwa 4) ang lahat ng miyembro ng sambahayan sa batayang petsa (Setyembre 30, 2022 (Reiwa 4)).

・Paraan ng palakad

(A) Nalalaman ng Lungsod ng Hiroshima na sambahayang exempted sa residence tax

● Ipapadala ang papeles kaugnay sa palakad mula sa Lungsod ng Hiroshima, kaya’t mangyaring sulatan ito ng mga kinakailangang bagay-bagay, at ipadala gamit ang nakalakip na return envelope.
(Ipinadala ang papeles noong Nobyembre 2.)

(B) Hindi nalalaman ng Lungsod ng Hiroshima na sambahayang exempted sa residence tax, dahil sa paglipat sa lungsod atbp. mula Enero 2, 2022 (Reiwa 4)

● Kailangan ang application para matanggap ang ayuda.

Mangyaring i-print ang application form mula sa download link na nakasulat sa ibaba, at matapos sulatan ng mga kinakailangang bagay-bagay, ipadala ito kasama ng ilalakip na papeles sa sentro ng tanggapan.
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/309347_583413_misc.pdf

2 Sambahayang nabawasan ang kita para sa alinmang 1 buwan mula Enero hanggang Disyembre ng 2022 (Reiwa 4), at naging katumbas ang kita sa residence tax exemption

・Sambahayang sakop

Sambahayang nabawasan ang kita dahil sa di-inaasahang pangyayari.

● Kung hindi higit sa limit na halagang katumbas sa tax exemption ang tinatayang halaga ng taunang kita (kita para sa anumang 1 buwan mula Enero hanggang Disyembre ng 2022 (Reiwa 4) x 12 buwan), maaaring mag-apply para sa ayuda.

  ● Kailangan ang application para matanggap ang ayuda.

  Mangyaring i-print ang application form mula sa download link na nakasulat sa ibaba, at matapos sulatan ng mga kinakailangang bagay-bagay, ipadala ito kasama ng ilalakip na papeles sa sentro ng tanggapan.
  https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/309347_583414_misc.pdf  Padadalhan ng mga papeles kaugnay sa application

   〒7308712

   広島中央郵便局私書箱100号

   広島市役所健康福祉局健康福祉企画課

   広島市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務センター 宛

  Sentro ng Tanggapan para sa Ayudang Emergency Support para sa Pagtaas ng Presyo ng Kuryente, Gas, Pagkain atbp. ng Lungsod ng Hiroshima
  Health and Welfare Planning Division, Health and Welfare Bureau, Hiroshima City Hall
  Hiroshima Central Post Office PO Box 100
  730-8712  Lugar kung saan maaaring magkonsulta


  🔵 Sa mga nais malaman ang paraan ng pagsulat sa papeles, at tungkol sa ayuda, mangyaring tumawag dito:

  〈Sentro ng Tanggapan para sa Ayudang Emergency Support para sa Pagtaas ng Presyo ng Kuryente, Gas, Pagkain atbp. ng Lungsod ng Hiroshima〉

  Numero ng telepono: (082) 236-7229
  Oras na maaaring magkonsulta: 9:00 am – 5:15 pm
  Sarado: Sabado, Linggo, mga holiday (holiday sa Japan), Disyembre 29 – Enero 3
  Mga wikang magagamit sa konsultasyon: Nihongo, Ingles, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese


  🔵 Para sa mga taong hindi makapagkonsulta dahil hindi nakakaintindi ng Nihongo, o may iba pang problema, mangyaring tumawag dito:

  〈Consultation Counter para sa mga Dayuhan ng Hiroshima City at Aki Gun〉

  Numero ng telepono: (082) 241-5010
  Oras na maaaring magkonsulta: 9:00 am – 4:00 pm
  Sarado: Sabado, Linggo, mga holiday (holiday sa Japan), Disyembre 29 – Enero 3
  Mga wikang magagamit sa konsultasyon: Ingles, Spanish, Chinese, Vietnamese, Portuguese, Filipino

  *Biyernes lamang ang Filipino.

  Top