公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Nag sisimula na po ang mga aplikasyon para po sa Espesyal Benepisyo para sa Kabuhayan sa mga Nagpapalaki ng mga Bata (Kosodate-setai Seikatsu Shien Tokubetsu Kyūfukin)

Nag sisimula na po ang mga aplikasyon para po sa Espesyal Benepisyo para sa Kabuhayan sa mga Nagpapalaki ng mga Bata (Kosodate-setai Seikatsu Shien Tokubetsu Kyūfukin)

Mga sambahayan na mayroong anak na mababa sa 18 taong gulang (o dili po 19 na taong gulang na may kapansanan) ay makatatanggap po ng 50,000 yen bawat bata. Upang makatanggap po ng benepisyo kinakailangang mag sumite po ng aplikasyon sa City Hall.

👉 Hindi makatatanggap ang kung sinuman sa mag asawa na ang suweldo ay mataas sa nararapat na antas upang makatanggap ng benepisyo.

👉 Wala na pong ulit ang pagtanggap ng mga nakatanggap na ng benepisyo. Mga sambahayan na nakatanggap na ng benepisyo para sa single na sambahayan, kabayaran para sa mga nagpapalaki ng bata na mababa sa 18 taong gulang (o dili kaya 19 na taong gulang na may kapansanan)dahil sa nag diborsiyo o yumao ang asawa ay hindi na makatatanggap ng benepisyo.

Ang mga aplikasyon para sa “Mga Espesyal na Benepisyo ng Suporta sa Buhay ng Sambahayan sa pagpapalaki ng mga bata” ay natapos na po noong Pebrero 28, 2023 (Martes).
Gayunpaman, ang mga taong nasa ibaba ay maaaring mag-aplay hanggang Marso 15, 2023
(Miyerkules).

Sa mga maaaring mag-aplay ay hanggang Marso 15, 2023 (Miyerkules)

Ang mga bagong nag-aplay para sa allowance ng bata o espesyal na allowance sa pagpapalaki ng bata mula Marso 2023.
Para sa mga nasa ilalim ng kategoryang ito, mangyaring ilagay ang “application form” sa isang mailbox bago mag Marso 15, 2023 (Miyerkules).

📌 Allowances sa mga Bata (Jidō teate), ibabayad sa mga nagpapalaki ng mga bata na nasa 3rd year junior high school o dili kaya hanggang Marso 31, kasunod ang ika 15 taong gulang na kaarawan ng bata.

📌 Espesyal Allowance para sa mga nagpapalaki ng Bata (Tokubetsu jidō fuyō teate), ay ibabayad sa mga nagpapalaki ng mga bata na wala pang 19 na taong gulang at may mga kapansanan.

👉 Kung ipadadala sa pamamagitan ng Post office. Siguraduhing ihulog ang aplikasyon Marso 15, 2023.

👉 Kapag ang kinakailangang dokumento ay hindi sapat,kapag ang Hiroshima City hall ay hindi nakumpirma ang inyong dokumento, hindi po kayo makatatanggap ng benepisyo.

👉 Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag ugnayan sa Children and Family Support Division, Children’s Future Bureau, Hiroshima City Hall (Tel. 082-504-2161)

Matatanggap na salapi

50,000 yen/bawat bata

Saan po kukuha ng Application Form

Makatatanggap po kayo ng Application Form sa Welfare Division(福祉課 Fukushi Ka) sa inyo pong local ward office. At maaari ninyo pong I download sa City’s official website.

Listahan ng Welfare Divisions at local ward offices

Naka-ku 4-1-1 Ote-machi
Higashi-ku 9-34 Higashi-kaniya-cho
Minami-ku 1-4-46 Minami-machi
Nishi-ku 2-24-1 Fukushima-cho
Asaminami-ku 1-38-13 Nakasu
Asakita-ku 3-19-22 Kabe
Aki-ku 3-2-16 Funakoshi-minami
Saeki-ku 1-4-5 Kairoen

Saan isabmit ang mga aplikasyon

Paki padala lamang po ang mga aplikasyon sa mga sumusunod.

〒730-8691 広島中央郵便局私書箱 第5号
Hiroshima Chuō Yubinkyoku Shishobako Dai 5 gō

広島市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務処理センター
(Kosodate-setai Seikatsu Shien Tokubetsu Kyūfukin Jimu Shori Sentā (Hitori-oya Setai Igaibun)

Support centers


🙂
 Para po sa higit na kaalaman tungkol sa aplikasyon,paki tawagan ang mga numerong ito:

Children and Family Support Division, Children’s Future Bureau, Hiroshima City Hall
(Hiroshima Shiyakusho Kodomo Mirai-kyoku Kodomo Katei Shien Ka)  *wikang hapon lamang po

Phone: 082-504-2161

Fax:  082-504-2727

Oras ng Pagtanggap: 8:30 umaga hanggang 5:00 ng hapon

Sarado: Tuwing Sabado, Linggo, at Piyesta Opisyal, Bagong Taon (Disyembre 29 – Enero 3.)

🙂 Kung kayo po ay hindi gaanong nakakaunawa ng wikang hapon, Kontakin po ang opisina na nasa ibaba.

Hiroshima City & Aki County International Resident Consultation Service

Phone: 082-241-5010

E-Mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Pagtanggap ng Oras at Araw:  Mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 umaga hanggang 4:00 ng hapon.

Sarado:  Tuwing Sabado, Linggo, at Piyesta Opisyal, Agosto 6, at Bagong Taon (Disyembre 29 – Enero 3).

Handang Mga Wika:  Intsik, Portugis, Espanyol, Biyetnamis, Ingles, at Pilipino
                                   (Ang Pilipino ay tuwing Biyernes lamang po).

Top