公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • ホーム
  • Tutulungan ang mga taong nahihirapan sa pagpapatakbo ng kumpanya dahil sa bagong coronavirus

Tutulungan ang mga taong nahihirapan sa pagpapatakbo ng kumpanya dahil sa bagong coronavirus

Maaaring kumonsulta kapag nahihirapan sa pagpapatakbo ng kumpanya dahil sa epekto ng bagong coronavirus

(Lunes – Biyernes 8:30 am – 5:15 pm)

       〇 Gustong kumonsulta tungkol sa pautang (hihiram ng salapi)

              Business Placement Promotion Division ng Lungsod ng Hiroshima

              Telepono 082-504-2241        Fax 082-504-2259

              Business Innovation Division ng Hiroshima Prefecture

              Telepono 082-513-3321

       〇 Gustong kumonsulta tungkol sa problema sa pangangasiwa

              Small and Medium-sized Enterprise Support Center ng Lungsod ng Hiroshima

              Telepono 082-278-8032        Fax 082-278-8570

              Commerce Promotion Division ng Lungsod ng Hiroshima

              Telepono 082-504-2236        Fax 082-504-2259

Makakatanggap ng salapi ang kumpanyang labis na naapektuhan ng COVID-19

Upang tulungan ang pagpapatakbo ng kumpanyang labis na naapektuhan ng COVID-19, makakatanggap ng salapi mula sa pamahalaan.

       – Sakop ang kumpanyang bumaba ang sales ng 50% o higit pa dahil sa epekto ng COVID-19. (Ihahambing sa parehong buwan ng nakaraang taon)

       – Hindi lamang ang mga medium-sized enterprise, small and medium-sized enterprise, sakop din ang mga small scale business at freelancer.

       – Makakatanggap ang mga korporasyon ng maximum na 2 milyong yen, at ang mga individual business owner ng maximum na 1 milyong yen. (Ayon sa kung gaano bumaba ang sales ang halaga ng salaping matatanggap.)

<Lugar para sa konsultasyon>   (9:00 am – 5:00 pm)

Small and Medium Enterprise (SME) Financial and Subsidy Consultation Counter

Telepono 0570-783183