公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • ホーム
  • Naging hanggang Oktubre 20 (Martes) ang panahon ng pagsagot sa census (Oktubre 8, 2020)

Naging hanggang Oktubre 20 (Martes) ang panahon ng pagsagot sa census (Oktubre 8, 2020)

Tingnan dito ang website ng Lungsod ng Hiroshima (sa madaling maintindihang Japanese).

Mangyari lamang na makipagtulungan sa pagsagot sa census. Para sa mga hindi pa nakakasagot, hinihiling ang pagsagot sa lalong madaling panahon.

Naging hanggang Oktubre 20 (Martes) ang panahon ng pagsagot.

Sa mga taong hindi nakumpirma ang sagot, pupuntahan kayo ng enumerator upang hilingin ang pagsagot.

Ang census ang pinakamahalagang statistical survey sa Japan na isinasagawa 1 beses bawat 5 taon upang mailantad ang aktuwal na kalagayan ng populasyon at mga sambahayan.

Susuriin ang lahat ng mga Japanese at foreigner. Sakop sa pagsusuri ang mga taong nakatira sa Japan ng 3 buwan o higit pa sa petsang Oktubre 1, 2020, o dayuhang tinatayang titira sa Japan ng 3 buwan o higit pa mula rito. Mangyari lamang na makipagtulungan dito.

Mula Setyembre 14, dadalaw sa bawat sambahayan ang mga enumerator na may dalang enumerator’s ID [ID Card], at ipamamahagi nila ang dokumento ng census na kinakailangan sa pagsagot.

Sa paraan ng pagsagot, maaaring sumagot sa pamamagitan ng internet gamit ang smartphone, PC at iba pa (panahon ng pagsagot: mula sa araw ng pagtanggap ng dokumento hanggang Oktubre 20), o sa pamamagitan ng pagsulat sa papel na census form, at pagpapadala sa postal mail o pagsumite nito sa enumerator (panahon ng pagsagot: Oktubre 1 – Oktubre 20).

* Sa internet, maaaring sumagot sa Japanese, English, Chinese, Korean, Vietnamese, Portuguese o Spanish.

Para sa mga detalye, mangyari lamang na tingnan ang website ng Ministry of Internal Affairs and Communications.

Japanese: https://www.kokusei2020.go.jp/

Language support (Suporta sa foreign language) https://www.kokusei2020.go.jp/household/language.html

Mapagtatanungan

Census Call Center (Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications)

0570-07-2020 (Tumutugon sa iba’t ibang wika.)

Oras ng Pagtanggap: 8:00 am – 9:00 pm (Kasama ang Sabado, Linggo at mga holiday.)

Mag-ingat sa mga scam na nagpapanggap na census!

Mag-ingat sa kahina-hinalang dalaw, kahina-hinalang tawag sa telepono, email at iba pang nagpapapanggap na census.

Hinding hindi manghihingi ng pera o gamit sa census. At hindi rin magsusuri kaugnay sa savings, income at iba pa.