公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • ホーム
  • Tutulungan ang mga taong nahihirapan sa salapi sa pamumuhay dahil sa bagong coronavirus

Tutulungan ang mga taong nahihirapan sa salapi sa pamumuhay dahil sa bagong coronavirus

Maaaring humiram ng salapi mula sa Social Welfare Council ang mga taong bumaba ang suweldo, nawalan ng trabaho at nahihirapan sa salapi sa pamumuhay dahil sa bagong coronavirus.

Sa mga taong nais malaman ang mga detalye tungkol dito, mangyari lamang na tingnan ang paunawa sa ibaba (pamphlet).

Paunawa tungkol sa Emergency Loan ng Pansamantalang Pondo (maaaring humiram ng salaping kailangan sa sandaling panahon) (madaling maintindihang wikang Hapon)

Pinagmulan : Website ng Ministry of Health, Labour and Welfare

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

– Pangunahin ang mga taong pansamantalang nahinto ang trabaho (emergency small amount fund (kaagad na magpapahiram ng kaunting salapi))

<Lugar para sa konsultasyon> [Lunes – Biyernes (liban sa pista opisyal) 9:00 am – 4:00 pm]

Sentro ng Pagtanggap para sa Welfare Life Fund Special Loan (emergency small amount fund), Hiroshima City Social Welfare Council

     Nakatalagang Telepono:   080-3898-4474      080-9137-8321

                                            080-9792-6255      080-3875 8129

                                            080-9795-0548

– Pangunahin ang mga taong nawalan ng trabaho (Suporta sa gastusin sa pamumuhay) magpapahiram ng kaunting salapi

<Lugar para sa konsultasyon> [Lunes – Biyernes (liban sa pista opisyal) 9:00 am – 4:00 pm]

Social Welfare Council ng ward kung saan nakatira

Naka ward      082-249-3114                              Asaminami ward    082-831-5011

Higashi ward   082-263-8443                              Asakita ward          082-814-0811

Minami ward  082-251-0525                              Aki ward               082-821-2501

Nishi ward      082-294-0104                              Saeki ward             082-921-3113

Mangyari lamang na kumonsulta sa Sentro ng Suporta sa Pamumuhay ang mga taong nahihirapan sa pagbabayad ng upa sa bahay dulot ng pagbaba ng suweldo, o pagkawala ng trabaho dahil sa bagong coronavirus.

Mayroong sistema kung saan ang lungsod ng Hiroshima ang kahaliling magbabayad ng upa sa bahay sa pansamantala.

Pagkatiyak ng halaga ng kasalukuyang kita at iba pa, pagpapasyahan kung magagamit ang sistema.

<Lugar para sa konsultasyon>

[Lunes – Biyernes (liban sa pista opisyal) 8:30 am – 5:15 pm]

Sentro ng Suporta sa Pamumuhay ng ward kung saan nakatira

Naka ward      082-545-8388                              Asaminami ward    082-831-1209

Higashi ward   082-568-6887                              Asakita ward          082-815-1124

Minami ward  082-250-5677                              Aki ward               082-821-5662

Nishi ward      082-235-3566                              Saeki ward             082-943-8797

Maaaring magkonsulta para sa pagbabawas ng halaga, pag-delay ng araw ng pagbabayad sa lungsod at iba pa

1     Paaralan

Maaaring magkonsulta para sa pagbabawas, pag-delay ng araw ng pagbabayad ng tuition sa municipal senior high school, university at iba pa.

Maaaring tumanggap ng textbooks, educational materials at school supplies para sa elementary school, junior high school at iba pa.

2     Buwis

Maaaring magkonsulta para sa pag-delay ng araw ng pagbabayad ng buwis.

3     Medical Care, Insurance, Pension

Tungkol sa nursing care insurance (kaigo hoken), pambansang pensyon, national health insurance, medical care para sa mga latter-stage senior citizen ng mga taong 75 anyos pataas at iba pa, maaaring magkonsulta para sa pagbabawas ng halaga at pag-delay ng araw ng pagbabayad ng insurance premium.

Maaaring magkonsulta para sa pagbabayad sa ibang araw, o nang hulugan ng gastusin para sa pagpapatingin sa municipal hospital.

4     Welfare

Maaaring magkonsulta para sa pag-delay ng araw ng pag-submit ng ulat ng disability pension at iba pa.

Maaaring magkonsulta para sa pagbabawas ng halagang pasanin ng taong gumagamit ng welfare service para sa taong may kapansanan.

Maaaring magkonsulta para sa pagbabawas o pag-delay ng araw ng pagbabayad ng day care fees at iba pa.

5     Tubig at Sewerage

Maaaring magkonsulta para sa pag-delay ng araw ng pagbabayad ng singil sa tubig at singil sa sewerage.

6     Pabahay

Ihinahandog ang municipal housing bilang pansamantalang tirahan para sa mga taong nahihirapan sa lugar na matitirahan.

Tungkol sa numero ng telepono para sa konsultasyon at iba pang mga detalye, tingnan lamang ang sumusunod na web page.

Tungkol sa suporta para sa mga residenteng naapektukan ng COVID-19 (Suporta sa Pamumuhay atbp.)

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/155712.html